Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Mod Kiểm Duyệt Bài Viết JohnCMS

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :09.02.2017 / 20:00[TOP]
TOMDZ
TOMDZ
Sáng Lập Viên
♥♥
[Web Designer & Developer]
Mod này Tìm google Mãi k thấy nên mình share lại

Tên MOD: Kiểm duyệt diễn đàn
Cài đặt: unzip tất cả vào root của diễn đàn. Thực hiện chạy domain/users/kiemduyet_install.php

Mở pages/mainmenu.php
Tìm Code sau:

PHP Code:
<?php
$req 
mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 't' and kedit='0' AND `close`!='1' ORDER BY `time` DESC LIMIT 10");
while (
$arr mysql_fetch_array($req)) {
$q3 mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='r' and id='" $arr['refid'] . "'");
$razd mysql_fetch_array($q3);
$q4 mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='f' and id='" $razd['refid'] . "'");
$frm mysql_fetch_array($q4);
?>


Chú thích: nếu không tìm thấy thì tìm đoạn tương tự nha.
Thay thế bằng:

<?php
$req 
mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 't' and kedit='0' AND `kiemduyet` = '1' AND `close`!='1' ORDER BY `time` DESC LIMIT 10");
while (
$arr mysql_fetch_array($req)) {
$q3 mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='r' and id='" $arr['refid'] . "'");
$razd mysql_fetch_array($q3);
$q4 mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='f' and id='" $razd['refid'] . "'");
$frm mysql_fetch_array($q4);
?>


Mở Forum/index.php
Find:

<?php
'tema',
'loadtem',
?>


ADD đoạn sau vào:

<?php
'kiemduyet',
'deltema',
?>


Tìm:

<?php
echo '<div class="gmenu"><form action="index.php?act=nt&id=' $id '" method="post"><input type="submit" value="' $lng_forum['new_topic'] . '" /></form></div>';
}
if (
$total) {
$req mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type`='t'" . ($rights >= '' " AND `close`!='1'") . " AND `refid`='$id' ORDER BY `vip` DESC, `time` DESC LIMIT $start$kmess");
?>


Thay bằng:

<?php
echo '<div class="gmenu"><form action="index.php?act=nt&id=' $id '" method="post"><input type="submit" value="' $lng_forum['new_topic'] . '" /></form></div>';
}
if (
$total) {
$req mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE kiemduyet = '1' AND `type`='t'" . ($rights >= '' " AND `close`!='1'") . " AND `refid`='$id' ORDER BY `vip` DESC, `time` DESC LIMIT $start$kmess");
?>


Tìm:

<?php
echo isset($topic_vote) && $topic_vote '<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=editvote&id=' $id '">' $lng_forum['edit_vote'] . '</a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=delvote&id=' 
$id '">' $lng_forum['delete_vote'] . '</a>
'
'<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=addvote&id=' $id '">' $lng_forum['add_vote'] . '</a>
'
;
echo 
'<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=ren&id=' $id '">' $lng_forum['topic_rename'] . '</a>
'
;
?>


Thay bằng:

<?php
if(!$type1['kiemduyet']) {
echo 
"<a href='index.php?act=kiemduyet&id=" $id "&kiemduyet'>Kiểm duyệt</a> | <a href='index.php?act=deltema&id=" $id "'>Loại bỏ</a>
"
;
}
echo isset(
$topic_vote) && $topic_vote '<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=editvote&id=' $id '">' $lng_forum['edit_vote'] . '</a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=delvote&id=' 
$id '">' $lng_forum['delete_vote'] . '</a>
'
'<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=addvote&id=' $id '">' $lng_forum['add_vote'] . '</a>
'
;
echo 
'<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?index.php?act=ren&id=' $id '">' $lng_forum['topic_rename'] . '</a>
'
;
?>


Tìm tiếp:

<?php
if ($type1['close'])
echo 
'<div class="rmenu">' $lng_forum['topic_delete_who'] . ': <b>' $type1['close_who'] . '</b></div>';
elseif (!empty(
$type1['close_who']) && $rights >= 7)
echo 
'<div class="gmenu"><small>' $lng_forum['topic_delete_whocancel'] . ': <b>' $type1['close_who'] . '</b></small></div>';
?>


Thay bằng:

<?php
if ($type1['close'])
echo 
'<div class="rmenu">' $lng_forum['topic_delete_who'] . ': <b>' $type1['close_who'] . '</b></div>';
elseif (!empty(
$type1['close_who']) && $rights >= 7)
echo 
'<div class="gmenu"><small>' $lng_forum['topic_delete_whocancel'] . ': <b>' $type1['close_who'] . '</b></small></div>';
// hien thi user kiem duyet
if (!empty($type1['kiemduyet_who'])) {
echo 
'<div class="gmenu">Chủ đề được kiểm duyệt bởi: <b>' $type1['kiemduyet_who'] . '</b></div>';
}
?>


Mở incfiles/head.php
Tìm:

<?php
if (!empty($ban))
echo 
'<div class="alarm">' $lng['ban'] . ' <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chiase123.com/redirect.php?' $set['homeurl'] . '/users/profile.php?act=ban">' $lng['in_detail'] . '</a></div>';
?>


Chèn dưới:

<?php
if ($headmod != "kiemduyet" && $rights 3) {
$kiemduyet mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `type` = 't' and kedit='0' AND `kiemduyet` != '1' AND `close`!='1'"), 0);
if (
$kiemduyet 0) {
echo 
"<div class=\"rmenu\" style='text-align: center'><a href='../users/kiemduyet.php'><b><font color='red'>Có $kiemduyet chủ đề đang chờ kiểm duyệt</font></b></a></div>";
}
}
?>
Đăng ngày :09.02.2017 / 21:07 #1
MrStary
MrStary
Active Member
♥♥♥♥♥
lâu lâu mới thấy bài viết mod johncms
Đăng ngày :09.02.2017 / 21:23 #2
TOMDZ
TOMDZ
Sáng Lập Viên
♥♥
[Web Designer & Developer]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
MrStary (09.02.2017 / 14:07)
lâu lâu mới thấy bài viết mod johncms
Ahihi
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 3 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ