Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [Share] Script Chống Ấn F12 (Ấn Sẽ Chuyển Hướng)

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :23.01.2017 / 12:07[TOP]
NCKVN
NCKVN
Active Member
♥♥♥♥♥
Như Tiêu Đề Thì Chèn Code Này Vào Nếu Ấn F12 Hoặc Ctrl + Shift + J Hay Một Số Phím Tắt Khác Sẽ Bị Chuyển Hướng Đến Địa Chỉ Mà Bạn Đặt

Code:

[thank]
Mã Code Vina4u

<script type="text/javascript">
//list all CTRL + key combinations you want to disable
var forbiddenKeys = new Array('s', 'u');
var key;
var isCtrl;
if(window.event){
key = window.event.keyCode; //IE
if(window.event.ctrlKey) isCtrl = true;
else isCtrl = false;
}
else{
key = e.which; //firefox
if(e.ctrlKey) isCtrl = true;
else isCtrl = false;
}
//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array
if(isCtrl){
for(i=0; i<forbiddenKeys .length; i++){
//case-insensitive comparation
if(forbiddenKeys[i].toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()){
alert('Thao Tác CTRL + '+String.fromCharCode(key)+' Không Được Cho Phép Trên Hệ Thống !');
return false;
}
}
}
return true;
}</script>
<script type="text/javascript">
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc,escape,tab:9,space,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert,home,"delete",end,pageup,page_up,pu,pagedown,page_down,pd,left,up,right,down,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",
function(){top.location.href="https://www.facebook.com/"}),shortcut.add("Ctrl+S",
function(){top.location.href="https://www.facebook.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",
function(){top.location.href="https://www.facebook.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+J",
function(){top.location.href="https://www.facebook.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+K",
function(){top.location.href="https://www.facebook.com/"}),shortcut.add("F12",
function(){top.location.href="https://www.facebook.com/"});
</script>

- Thay
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Thành Địa Chỉ Bạn Muốn Chuyển Hướng Đến. Done !
Chúc Các Bạn Thành Công !
[/thank]
Đăng ngày :23.01.2017 / 12:50 #1
vvvvv
vvvvv
Active Member
♥♥♥
méo coppy đc
Đăng ngày :23.01.2017 / 13:07 #2
qh17032013
qh17032013
Active Member
[Best La Liếm]
thế Crt + U để làm j
Đăng ngày :23.01.2017 / 13:18 #3
CS12
♛Ánh20cm✔
Super Moderator
♥♥♥♥♥
[HayLike.Pro Dịch Vụ Vip Facebook]
CRT + U Cũng không được .. nhưng éo chông được , viewsource mấy web online thì được
Đăng ngày :23.01.2017 / 14:35 #4
MrStary
MrStary
Active Member
♥♥♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
vvvvv (23.01.2017 / 05)
méo coppy đc
Trích dẫn mà copy
Đăng ngày :23.01.2017 / 14:41 #5
Thbao
Thbao
Active Member
♥♥♥♥♥
[http://fb.GG/Thbao.VN]
Ctrl + S thì sau nhỉ
Đăng ngày :23.01.2017 / 20:53 #6
tubotocdo
tubotocdo
Active Member
♥♥♥♥♥
[WWW.DEPTRAIKETAO.INF]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
NCKVN (23.01.2017 / 05:07)
Như Tiêu Đề Thì Chèn Code Này Vào Nếu Ấn F12 Hoặc Ctrl + Shift + J Hay Một Số Phím Tắt Khác Sẽ Bị Chuyển Hướng Đến Địa Chỉ Mà Bạn Đặt

Code:

Bạn vui lòng cảm ơn bài viết này mới được xem nội dung
éo copy đc
Đăng ngày :23.01.2017 / 21:08 #7
vvvvv
vvvvv
Active Member
♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
NCKVN (23.01.2017 / 05:07)
Như Tiêu Đề Thì Chèn Code Này Vào Nếu Ấn F12 Hoặc Ctrl + Shift + J Hay Một Số Phím Tắt Khác Sẽ Bị Chuyển Hướng Đến Địa Chỉ Mà Bạn Đặt

Code:

Bạn vui lòng cảm ơn bài viết này mới được xem nội dung
trích dẫn đây cười lăn lộn
Đăng ngày :23.01.2017 / 21:10 #8
tubotocdo
tubotocdo
Active Member
♥♥♥♥♥
[WWW.DEPTRAIKETAO.INF]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Đăng ngày :23.01.2017 / 21:21 #9
tubotocdo
tubotocdo
Active Member
♥♥♥♥♥
[WWW.DEPTRAIKETAO.INF]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Hix ko ăn thua
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 10 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ