Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  (HELP) Mọi người vào đây giúp mik với , lỗi đăng kí code Nguontai , ai biết vào giúp mình với

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :20.01.2017 / 09:29[TOP]
bunnys
bunnys
Active Member
♥♥
[bunnys]
demo lỗi :
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!

code phần đăng kí
PHP Code:
<?php
// WapUp.Net v3
// Code by DDVIET.VN

ini_set("display_errors",0);
define('IN_HDM',1);
$title "Đăng Kí";
include(
'includes/connect.php');
include(
'includes/header.php');
echo 
'<div class="title">Đăng Kí</div>';
if(
$set['registration']==0){
echo 
'<div class="title2">Đăng ký đóng cửa</div>'; } else {
if ( 
$_GET['act'] == "do" )
{
$password md5addslashes$_POST['password'] ) );
$verify_password md5addslashes$_POST['verify_password'] ) );
$username addslashes$_POST['username'] );
$email addslashes$_POST['email'] );
$code addslashes$_POST['code'] );
if (
strlen($_POST['username'])<|| strlen($_POST['username'])>20 ) {
echo 
'<div class="title2">Lỗi ! Tên tài khoản phải từ 4 - 15 kí tự</p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>'; }
elseif ( 
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM users WHERE username='$username'"))>0)
{ echo 
'<div class="title2">Tên đăng nhập đã tồn tại ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>'; }
elseif(!
preg_match("^[A-Za-z0-9]+$^""$username"))
{ echo 
'<div class="title2">Tên đăng nhập chứa các ký tự không hợp lệ ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>'; }
elseif ( ! 
$_POST['password'] || ! $_POST['verify_password'] || ! $email || ! $code)
{
echo 
'<div class="title2">Lỗi ! Bạn chưa nhập đủ thông tin ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif (!
check_email($email))
{
echo 
'<div class="title2">Email không hợp lệ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif ( 
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM users WHERE mail='$email'"))>0)
{
echo 
'<div class="title2">Email đã được sử dụng ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif ( 
$password != $verify_password )
{
echo 
'<div class="title2">Mật khẩu không hợp lệ ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif (
strlen($_POST['password'])<|| strlen($_POST['password'])>15 )
{
echo 
'<div class="title2">Mật khẩu phải từ 6 - 15 kí tự ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif (
$code != $_SESSION["security_code"] )
{
echo 
'<div class="title">Sai mã xác nhận ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
else{
$pw $_POST['password'];
$idu insert('users');
mkdir('data/user'.$idu);
@
$a=mysql_query("INSERT INTO users (id,username,mail, password,rights,disk,files,regtime) VALUES ('$idu', '$username', '{$email}', '{$password}', '1', '0', '0', '$time')");
if (
$a) print "<div class="menu">Bạn đã đăng kí thành công .</p>User ID: $idu</p>Tên đăng nhập : $username</p>Mật khẩu : $pw</p><a href='login.php'><i class="fa fa-arrow-circle-o-right" aria-hidden="true"></i> Vào đăng nhập</a></div>";
else
print 
'<div class="title2">Có lỗi trong quá trình đăng ký , xin vui lòng liên hệ với người quản trị trang website .</div>';
}} else {

echo <<<EOF
<div class="menu"><form action="?act=do" method="post"><p><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i> Tên đăng nhập :<p><input size="17" type="text" name="username" value=""><p><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i> E-mail:<p><input size="17" type="text" name="email" value=""><p><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i> Mật Khẩu : (6 - 20 Kí tự)<p><input size="17" type="password" name="password" value=""><p><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i> Nhập Lại Mật Khẩu :<p><input type="password" size="17" name="verify_password" value=""><p><i class="fa fa-info-circle" aria-hidden="true"></i> Mã Xác Nhận :<p><img src="captcha.php"><p><input type="text" name="code" value="" size="5">
<p><p><input type="submit" name="submit" value="Đăng Kí"></form>
EOF;
echo 
'</div>';
}
}
include 
"includes/footer.php";
?>


mọi người vào giúp với , mik ko biết sửa
Đăng ngày :20.01.2017 / 09:30 #1
bunnys
bunnys
Active Member
♥♥
[bunnys]
giúp mik với
Đăng ngày :20.01.2017 / 11:32 #2
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
PHP Code:
<?php
// WapUp.Net v3
// Code by DDVIET.VN

ini_set("display_errors",0);
define('IN_HDM',1);
$title "Đăng Kí";
include(
'includes/connect.php');
include(
'includes/header.php');
echo 
'<div class="title">Đăng Kí</div>';
if(
$set['registration']==0){
echo 
'<div class="title2">Đăng ký đóng cửa</div>'; } else {
if ( 
$_GET['act'] == "do" )
{
$password md5addslashes$_POST['password'] ) );
$verify_password md5addslashes$_POST['verify_password'] ) );
$username addslashes$_POST['username'] );
$email addslashes$_POST['email'] );
$code addslashes$_POST['code'] );
if (
strlen($_POST['username'])<|| strlen($_POST['username'])>20 ) {
echo 
'<div class="title2">Lỗi ! Tên tài khoản phải từ 4 - 15 kí tự</p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>'; }
elseif ( 
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM users WHERE username='$username'"))>0)
{ echo 
'<div class="title2">Tên đăng nhập đã tồn tại ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>'; }
elseif(!
preg_match("^[A-Za-z0-9]+$^""$username"))
{ echo 
'<div class="title2">Tên đăng nhập chứa các ký tự không hợp lệ ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>'; }
elseif ( ! 
$_POST['password'] || ! $_POST['verify_password'] || ! $email || ! $code)
{
echo 
'<div class="title2">Lỗi ! Bạn chưa nhập đủ thông tin ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif (!
check_email($email))
{
echo 
'<div class="title2">Email không hợp lệ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif ( 
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM users WHERE mail='$email'"))>0)
{
echo 
'<div class="title2">Email đã được sử dụng ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif ( 
$password != $verify_password )
{
echo 
'<div class="title2">Mật khẩu không hợp lệ ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif (
strlen($_POST['password'])<|| strlen($_POST['password'])>15 )
{
echo 
'<div class="title2">Mật khẩu phải từ 6 - 15 kí tự ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
elseif (
$code != $_SESSION["security_code"] )
{
echo 
'<div class="title">Sai mã xác nhận ! </p><a href="javascript:history.go(-1)">Go back</a></div>';
}
else{
$pw $_POST['password'];
$idu insert('users');
mkdir('data/user'.$idu);
@
$a=mysql_query("INSERT INTO users (id,username,mail, password,rights,disk,files,regtime) VALUES ('$idu', '$username', '{$email}', '{$password}', '1', '0', '0', '$time')");
if (
$a) print "<div class='menu'>Bạn đã đăng kí thành công .</p>User ID: $idu</p>Tên đăng nhập : $username</p>Mật khẩu : $pw</p><a href='login.php'><i class='fa fa-arrow-circle-o-right' aria-hidden='true'></i> Vào đăng nhập</a></div>";
else
print 
'<div class="title2">Có lỗi trong quá trình đăng ký , xin vui lòng liên hệ với người quản trị trang website .</div>';
}} else {

echo <<<EOF
<div class="menu"><form action="?act=do" method="post"><p><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i> Tên đăng nhập :<p><input size="17" type="text" name="username" value=""><p><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i> E-mail:<p><input size="17" type="text" name="email" value=""><p><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i> Mật Khẩu : (6 - 20 Kí tự)<p><input size="17" type="password" name="password" value=""><p><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i> Nhập Lại Mật Khẩu :<p><input type="password" size="17" name="verify_password" value=""><p><i class="fa fa-info-circle" aria-hidden="true"></i> Mã Xác Nhận :<p><img src="captcha.php"><p><input type="text" name="code" value="" size="5">
<p><p><input type="submit" name="submit" value="Đăng Kí"></form>
EOF;
echo 
'</div>';
}
}
include 
"includes/footer.php";
?>
Đăng ngày :20.01.2017 / 12:15 #3
bunnys
bunnys
Active Member
♥♥
[bunnys]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
choiem1lan2 (20.01.2017 / 04)
<?php
// WapUp.Net v3
// Code by DDVIET.VN

ini_set("display_errors",0);
define('IN_HDM',1);
$title = "Đăng Kí";
include('includes/connect.php');
include('includes/header.php');
echo '<div cl
Thank
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 4 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ