Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Xin code gettoken nokia + HTC 2 trong 1 =))))

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :03.01.2017 / 16:48[TOP]
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]
như tiêu đề. nhờ các bro cho em xin code gettoken 2 trong 1 nokia + htc.
PHP Code:
<?php

$dataLog  
=  array(
'email' => '',
'pass' => '',
'apps' =>'41158896424',
);
if(
file_exists('cookie1.txt')){
@
unlink('cookie1.txt');
$fp fopen('cookie1.txt''w+');fclose($fp);
}
$bot = new bot($dataLog );
$bot->login();
print 
$bot->setToken();
class 
bot{
private 
$dataLog;
function 
__construct($dataLog){
   
$this->pass $dataLog['pass'];
   
$this->email =$dataLog['email'];
   
$this->apps =$dataLog['apps'];
    }


private function 
_req($url,$type=null,$fields=null){
   
$opts = array(
            
19913 => 1,
            
10002 => $url,
            
10018 => 'Opera/9.80 (Series 60; Opera Mini/6.5.27309/34.1445; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.10',
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0
            
);
   
$ch=curl_init();
   if(
$type){
       if(
$type == 1){
              
$opts[10082] = 'cookie1.txt';
              }
       if(
$type == 3){
              
$opts[42] = 1;
             }
       
$opts[10031] = 'cookie1.txt';
    }
  if(
$fields){
      
$opts[47] = true;
      
$opts[10015] = $fields;
      }
   
curl_setopt_array($ch,$opts);
   
$result curl_exec($ch);
   
//print_r(curl_getinfo($ch));
   
curl_close($ch);
   return 
$result;
   
  }


public function 
setToken(){

$url $this->_req("https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/?app_id=41158896424"3);
$dau1 strstr($url,'required="1" name="q" value="');
$cuoi1 strstr($url,'" aria-required="true" />');
$nd2 str_replace($url,'',$dau1);
$nd2 str_replace('required="1" name="q" value="','',$nd2);
$nd2 str_replace('" aria-required="true" />','',$nd2);
$puarudzexplode('<input type="hidden" autocomplete="off" id="hidden_version_input" name="version" value="v2.6" />',$nd2);
$accessToken $puarudz[0];
   if (
strpos($accessToken,'"')) {
$accessToken substr($accessToken0,strpos($accessToken,'"'));
}
   if(
$accessToken){
       
$this->saveFile('token.txt',$accessToken);
       return  
$accessToken;
       }else{
       return 
false;
       }
   }

private function 
saveFile($x,$y){
   
$f fopen($x,'w');
        
fwrite($f,$y);
        
fclose($f);
   }
private function 
getUrl($domain,$dir,$uri=null){
    if(
$uri){
         foreach(
$uri as $key =>$value){
             
$parsing[] = $key '=' $value;
                }
             
$parse '?' implode('&',$parsing);
                }else{
$parse '';
}
     return 
'https://' $domain '.facebook.com/' $dir $parse
       }


public function 
login(){
  
$login = array(
     
'pass' => $this -> pass,
     
'email' => $this -> email,
     
'login'  => 'Login',
             );
$this->_req($this->getUrl('m','login.php'),1,$login);
   }

}?>đây là code htc cũ.

Đã chỉnh sửa. HoaMocLan (03.01.2017 / 16:50) [1]
Đăng ngày :03.01.2017 / 17:22 #1
BotVN
BotVN
Active Member
♥♥♥♥
Kiểu chọn loại token như
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
à
Đăng ngày :03.01.2017 / 17:49 #2
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
BotVN (03.01.2017 / 10:22)
Kiểu chọn loại token như
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
à
kiểu như gettoken curl like. gettoken htc + nokia trong cùng 1 code. get ra 2 loại token
Đăng ngày :03.01.2017 / 17:58 #3
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
HoaMocLan (03.01.2017 / 10)
kiểu như gettoken curl like. gettoken htc + nokia trong cùng 1 code. get ra 2 loại token
1 dễ mà!
fb.com/kunkey.net
Đăng ngày :03.01.2017 / 18:17 #4
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
kunkeypr (03.01.2017 / 10
1 dễ mà!
fb.com/kunkey.net
code ở trên bác viết tiếp giúp e vs
Đăng ngày :03.01.2017 / 20:09 #5
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
có 3 trong 1 thôi
Đăng ngày :04.01.2017 / 02:10 #6
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
choiem1lan2 (03.01.2017 / 13:09)
có 3 trong 1 thôi
vậy thì tốt quá. bác cho em xin với
Đăng ngày :04.01.2017 / 15:40 #7
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 8 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ