Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Share Code Leech Truyện Từ TruyenHixx Cho Johncms

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :29.12.2016 / 18:53[TOP]
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Viết song lâu rồi. nay mới có tiem share.
co bình thường thôi. chọn chuyên mục, nhập link r gét bài về.
Code leech đầu tay. Bà con đùng nén đá. Chưa viết được code auto leech nguyên chuyên mục nên này trước
[thank]
tạo file tên bất kỳ ngang hàng rrot rồi dán code này vô. chạy domian/tenfile.php là chạy
PHP Code:
<?
define
('_IN_JOHNCMS'1);

$texta='Tool Leech';
require(
'incfiles/core.php');
$textl $texta;
require(
'incfiles/head.php');
$lng_reg core::load_lng('registration');

echo 
'
<form method="POST">'
;
echo 
'<div class="panel panel-default"><div class="panel-heading">Chuyên mục</div><div class="panel-body"><div class="form-group"><select class="form-control" name="chuyenmuc">';
$req mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 'r' ORDER BY `realid` ASC");
while (
$res mysql_fetch_assoc($req)) {
echo 
'<option value="'.$res['id'].'">'.$res['text'].'</option>';
}


echo 
'</select></div></div></div>
<b>Link :</b> 
<input type="text" name="link" value=""> <br>'
;

echo
'<input name="submit" type="submit" value="Nhập" id="submit"></form>';

if (isset(
$_POST['submit'])) {


$link htmlspecialchars($_POST['link']);

$id_chuyenmuc htmlspecialchars($_POST['chuyenmuc']);
if(empty(
$link)  ){
echo
'chưa nhập đầy đủ dữ liệu link';

exit;}
else {

function 
nv_get_plaintext$string$keep_image false$keep_link false )
{
// Get image tags
if( $keep_image )
{
if( 
preg_match_all"/\<img[^\>]*src=\"([^\"]*)\"[^\>]*\>/is", $string$match ) )
{
foreach( 
$match[0] as $key => $_m )
{
$textimg = '';
if( strpos( 
$match[1][$key], 'data:image/png;base64' ) === false )
{
$textimg = " " . $match[1][$key];
}
if( preg_match_all( "
/\<img[^\>]*alt=\"([^\"]+)\"[^\>]*\>/is"$_m$m_alt ) )
{
$textimg .= " " $m_alt[1][0];
}
$string str_replace$_m$textimg$string );
}
}
}

// Get link tags
if( $keep_link )
{
if( 
preg_match_all"/\<a[^\>]*href=\"([^\"]+)\"[^\>]*\>(.*)\<\/a\>/isU", $string$match ) )
{
foreach( 
$match[0] as $key => $_m )
{
$string = str_replace( $_m$match[1][$key] . " " . $match[2][$key], $string );
}
}
}

$string = str_replace( ' ', ' ', strip_tags( $string ) );
return preg_replace( '/[ ]+/', ' ', 
$string );
}

$ketqua = file_get_contents (''.$link.'');
preg_match ('#<h1>(.+?)</h1>#s',
$ketqua,$tieude);


preg_match ('#<h3>(.+?)</h3>#s',
$ketqua,$chap);
echo'<b>';

$tong =''.$tieude[1].' - '.$chap[1].'';
echo 
$tong;
echo'<br><br></b>';
preg_match ('#<td class="
chi_tiet" id="ar-content-html">(.+?)<td colspan="3">#s',$ketqua,$noidung);
echo 
$noidung[1];
$bv= nv_get_plaintext($noidung[1]);
$baiviet=preg_replace('/(.)nbsp;/',' 
',
$bv);  
mysql_query("
INSERT INTO `forumSET
`refid` = '$id_chuyenmuc',
`
type` = 't',
`
time` = '" . time() . "',
`
user_id` = '$user_id',
`
from` = '$login',
`
text` = '$tong',
`
soft` = '',
`
edit` = '',
`
curators` = ''
") or exit(__LINE__ . ': ' . mysql_error());
$rid = mysql_insert_id();
$rid = mysql_insert_id();
mysql_query("
INSERT INTO `forumSET
`refid` = '$rid',
`
type` = 'm',
`
time` = '" . time() . "',
`
user_id` = '1',
`
from` = '$login',
`
ip` = '" . core::$ip . "',
`
ip_via_proxy` = '" . core::$ip_via_proxy . "',
`
soft` = '" . mysql_real_escape_string($agn) . "',
`
text` = '" . $baiviet . "',
`
edit` = '',
`
curators` = ''
") or exit(__LINE__ . ': ' . mysql_error());
$postid = mysql_insert_id();
exit;
}
}
require('incfiles/end.php');

?>
[/thank]
ảnh demo


code được viết trên nền joncms gốc nha.
Truyện tự động được lưu vào data

Đã chỉnh sửa. HPVTeam (04.05.2017 / 13:46) [3]
Đăng ngày :29.12.2016 / 21:52 #1
sonnsmith6
sonnsmith6-scam
Active Member
♥♥♥
[Vina4u.Pro]
up.....
Đăng ngày :30.12.2016 / 00:23 #2
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Lên là lên
Đăng ngày :31.12.2016 / 21:22 #3
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
lên nà
Đăng ngày :04.03.2017 / 22:56 #4
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
up up up
Đăng ngày :04.05.2017 / 13:45 #5
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
lên lun
Đăng ngày :04.05.2017 / 13:53 #6
Vgtran347
Vgtran347
Active Member
♥♥♥
[ZEO-V]

Up
Up
Đăng ngày :04.05.2017 / 13:54 #7
tienplaygirl
Tienplaygirl
Active Member
♥♥♥♥♥
[PlayGirl]
có nấy đó thôi á
Đăng ngày :04.05.2017 / 14:05 #8
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
tienplaygirl (04.05.2017 / 06)
có nấy đó thôi á
cái nỳ t share lâu r
Đăng ngày :04.05.2017 / 15:35 #9
kunkeypr
kunkeypr
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
HPVTeam (29.12.2016 / 11)
Viết song lâu rồi. nay mới có tiem share.
co bình thường thôi. chọn chuyên mục, nhập link r gét bài về.
Code leech đầu tay. Bà con đùng nén đá. Chưa viết được code auto leech nguyên chuyên mục nên
auto full cat leech như này nhé!
để ý kĩ xem cái chuyên mục đí cho show bn bài viết???
dùng hàm cắt dán mỗi url bài viết trong chuyên mục rồi dùng code leech bài viết đó về....
sau khi hết 1 page thù cho giá trị tăng lên 1 bla bla....
khó hiểu lắm
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 14 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ