Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Ai đó tháo capcha từ file này hộ với :3

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :04.08.2016 / 16:58[TOP]
shinryo123
shinryo123
Active Member
♥♥♥
[---> Nện Thuê Đây =]]]
file bện dưới
Đăng ngày :04.08.2016 / 16:59 #1
shinryo123
shinryo123
Active Member
♥♥♥
[---> Nện Thuê Đây =]]]
code
Đăng ngày :04.08.2016 / 17:00 #2
Dyplax
Dyplax
Active Member
♥♥♥♥♥
làm 1 cái notepad.cc đc ko mobile ko xem đc
Đăng ngày :04.08.2016 / 17:02 #3
shinryo123
shinryo123
Active Member
♥♥♥
[---> Nện Thuê Đây =]]]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!

link đây
Đăng ngày :04.08.2016 / 17:02 #4
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
PHP Code:
<?php
session_start
();
include
'head.php';
include
'config.php';
$api_url     'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify';
$site_key    '6LcjcyITAAAAAGkFMCN97eSOyiuEbRWiH7W1z_2s';
$secret_key  '6LcjcyITAAAAAJBfydrGSfzZdVt16T2KmVnGkYgv';
?>
<div id="content" class="col-lg-10 col-sm-11 ">
<div class="row">    
<div class="col-lg-12">
<ol class="breadcrumb">
        <li>Home</li>
        <li>Login</li>
        <li>Trang Chủ</li>
        </ol>
    <?php
    
if($_SESSION['id'])
    {
        
?>
<?php
echo '<center><div class="alert alert-success" style="padding: 12px; border-radius: 1px!important;">
<b>Hệ thống: </b>Đăng nhập thành công! chào mừng <b>'
.$_SESSION['name'].'</b> đến với <b>BOTVNZ.COM</b></div></center>';
include
'info.php';
?>
</div>
<?php
include'menu.php';
?>
    </form>
    </div>
</div>
<?php
include'nguoidungmoi.php';
include
'chathihi.php';
?>
</div>
</div>
</div>
<?php
include'dn.php';
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>        
</div>    
        <?php
    
}
    else
    {
    
?>
<center><div class="alert alert-danger" style="padding: 12px; border-radius: 1px!important;">
Bạn Phải Đăng Nhập Để Sử Dụng Các Chức Năng Trong Website</div></center>
<?php
include'suahay.php';
?>
<div class="col-lg-8">
<div class="box">
    <div class="box-header">
        <h1><i class="icon-facebook-sign"></i>BOT LIKE - BOT CMT</h1>
    </div>
    <div class="box-content">
    <div class="modal-dialog">Bằng việc đăng nhập sử dụng bạn đã đồng ý với <font color="red">điều khoản</font> của chúng tôi.<hr>
    <form action="index.php" method="POST">
    <div class="input-prepend input-group">
        <span class="input-group-addon"><i class="icon-qrcode"></i>
        </span>
        <input name="user" id="appendedPrependedInput" class="form-control" size="16" type="text" placeholder="Dán Token Vào Đây!" required><span class="input-group-addon"><i class="icon-qrcode"></i></span>
    </div>
    <center>
<br>
    <a class="btn btn-warning" href="https://youtu.be/h3WATgyVt9g" target="_blank" rel="nofollow"><i class="icon-warning-sign"></i> Hướng Dẫn</a>
    <a class="btn btn-danger" href="https://goo.gl/89b7w7" target="_blank"><i class="icon-key"></i> Cài Token</a>
    <a class="btn btn-info" href="view-source:https://goo.gl/89b7w7" target="_blank"><i class="icon-lock"></i> Lấy Token</a>
    <button type="submit" name="submit" id="submit_btn" onClick="autoLike()" class="btn btn-success"><i class="icon-ok"></i> Đăng Nhập</button><br><br>
    <a class="btn btn-inverse" href="http://fb.com/thangchamay123" target="_blank"><i class="icon-signin"></i> Liên Hệ Admin</a><br><hr>
    <div class="g-plusone" data-size="medium"></div><br>Mua Vip Vui Lòng Liên Hệ ADMIN Để Được Khuyến Mãi Từ Ngày 20/7 Đến Hết Ngày 30/7 Số Lượng Có Hạn<br><br>
    <font color="green">Administrator & Support:<font color="green"><font size="3" face="" style="background: url(&quot;http://i106.photobucket.com/albums/m280/YukioKenshin/chopnhay.gif&quot;) repeat scroll 0% 0% transparent; color:green; text-shadow: 0pt 0pt 0.9em green, 0pt 2pt 0.9em green;"> Huỳnh Văn Trường</font></font></a>
    </center>
    </form>
    </div>
    </div>    
</div>
</div>
<?php
include'nguoidungmoi.php';
?>
</div>
</div>
</div>
<?php
include'huongdan.php';
?>
<?php
include'dn.php';
?>
</div>
</div>
</div>
</div>

<?php
    
}
include
'foot.php';
if(
$_POST['user']){
$token2 $_POST['user'];
    if(
preg_match("'access_token=(.*?)&expires_in='"$token2$matches)){
        
$token $matches[1];
            }else{
        
$token $token2;
    }

   
mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `token` (
      `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `user_id` varchar(32) NOT NULL,
      `name` varchar(32) NOT NULL,
      `access_token` varchar(255) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (`id`)
      ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
   "
);
$userData json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me?access_token='.$token),true);
$com "https://graph.facebook.com/me?fields=id,name&access_token=".$token;
$ren file_get_contents($com);
$_SESSION['id']=$userData['id'];
$_SESSION['name']=$userData['name'];
$_SESSION['birthday']=$userData['birthday'];
$_SESSION['email']=$userData['email'];
$_SESSION['taikhoan']=$userData['taikhoan'];
$_SESSION['token']=$token;
if(
$userData['id']){
   
$row null;
   
$result mysql_query("
      SELECT
         *
      FROM
         token
      WHERE
         user_id = '" 
mysql_real_escape_string($userData['id']) . "'
   "
);
   if(
$result){
      
$row mysql_fetch_array($resultMYSQL_ASSOC);
      if(
mysql_num_rows($result) > 100){
         
mysql_query("
            DELETE FROM
               token
            WHERE
               user_id='" 
mysql_real_escape_string($userData['id']) . "' AND
               id != '" 
$row['id'] . "'
         "
);
      }
   }
 
   if(!
$row){
      
mysql_query(
         
"INSERT INTO 
            token
         SET
            `user_id` = '" 
mysql_real_escape_string($userData['id']) . "',
            `name` = '" 
mysql_real_escape_string($userData['name']) . "',
            `access_token` = '" 
mysql_real_escape_string($token) . "'
      "
);
   } else {
      
mysql_query(
         
"UPDATE 
            token
         SET
            `access_token` = '" 
mysql_real_escape_string($token) . "'
         WHERE
            `id` = " 
$row['id'] . "
      "
);
   }
?>
<meta http-equiv=refresh content="0; URL=index.php?info=1">
<?php
}else{
die(
'<script>alert("Token đã hết hạn sử dụng ... Vui lòng nhập lại! Vui Lòng F5 Hoặc Tải Lại Trang"); </script>');
}
    
    
}
if(
$_POST['id'] && $_SESSION['id']){
    
$idstt2=$_POST['id'];
$iduser=$_SESSION['id'];
$spam2 mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `autolike` WHERE `iduser`='".$iduser."'"), 0);
if(
$spam2 == 0){
mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `autolike` (
      `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `iduser` varchar(32) NOT NULL,
      `time` varchar(32) NOT NULL,
      `idlike` varchar(255) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (`id`)
      ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
   "
);
   
mysql_query(
         
"INSERT INTO 
            autolike
         SET
            `iduser` = '" 
mysql_real_escape_string($iduser) . "',
            `time` = '" 
time() . "',
            `idlike` = '" 
mysql_real_escape_string($idstt2) . "'
      "
);
    
$laytoken mysql_query("SELECT * FROM `token` ORDER BY RAND() LIMIT 0,70");

    while (
$getpu mysql_fetch_array($laytoken)){
        
$tokenlike$getpu['access_token'];        
    
auto('https://graph.facebook.com/'.$idstt2.'/likes?access_token='.$tokenlike.'&method=post');}
    die(
'<script>alert("Like Thành Công"); </script>');
 } else {    die(
'<script>alert("Like Không Thành Công - AntiSpam"); </script>'); }
}
function 
auto($url){
   
$curl curl_init();
   
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
   
curl_setopt($curlCURLOPT_URL$url);
   
$ch curl_exec($curl);
   
curl_close($curl);
   return 
$ch;
   }
?>
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 5 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ