Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Share Module ReaCtions cho JohnCMS by MrT98

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :05.07.2016 / 09:44[TOP]
VTADZ
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Như các bạn đã biết, facebook đã cho ra tính năng ReaCtions nhằm thay thế nút "Like"....
Tính năng này gồm nhiều các biểu tượng cảm súc khác nhau. Mà nút "Like" không thể thể hiện được.
Tính năng ReaCtions này khá hay, nên mình quyết định share cho ae cùng sài.
Nay JohnCMS cũng có thể có được tính năng này.
Demo:
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!


Hướng dẫn cài đặt.

- Mở /incfiles/classes/functions.php
Thêm các functions sau vào chỗ thích hợp.
PHP Code:
<?php
/** Mod ReaCtions for JohnCMS By MrT98
    * NhanhNao.Xyz Team CMS
    * Copyright by MrT98
    * Mọi thắc mắc và hỗ trợ tại http://nhanhnao.xyz và http://phieubac.ga
    */
 
    /*Like Validate Check*/
    
public static function Like_Check($msg_id$uid$reaction_type)
    {
        
$msg_id mysql_real_escape_string($msg_id); // Reactioned message id
        
$uid mysql_real_escape_string($uid);  // Reactioner user id
        
$reaction_type mysql_real_escape_string($reaction_type); // Reaction type
        //Check reaction type for user
        
$q mysql_query("SELECT id FROM forum_thank WHERE  userthank='$uid' and topic='$msg_id' AND reaction_type='$reaction_type'");
        
// Output the result
        
if(mysql_num_rows($q) != 0) {
            return 
true;
        } else {
            return 
false;
        }
    }
 
    
/*Unlike*/
    
public static function Unlike($msg_id$uid,$reaction_type)
    {
        
$msg_id=mysql_real_escape_string($msg_id); // Reactioned message id
        
$uid=mysql_real_escape_string($uid);  // Reactioner user id
        
$q=mysql_query("SELECT id FROM forum_thank WHERE userthank='$uid' and topic='$msg_id'") or die(mysql_error());
 
        if(
mysql_num_rows($q)>0) {
            
//If user react the message id then delete the reaction type from forum_thank table
            
mysql_query("DELETE FROM forum_thank WHERE topic='$msg_id' and userthank='$uid'") or die(mysql_error());
            
//Prepare the statement
            
$thongkethank mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum_thank` WHERE `topic`='" $msg_id "'");
            
$thongkethanks mysql_result($thongkethank0);
 
            return 
$thongkethanks;
        } else {
            return 
false;
        }
    }
    
/*Like Message*/
    
public static function Like($msg_id$uid$reaction_type)
    {
        
$msg_id=mysql_real_escape_string($msg_id); // Reactioned message id
        
$uid=mysql_real_escape_string($uid); // Reactioner user id
        
$reaction_type mysql_real_escape_string($reaction_type); // Reaction type
        // Select the message id from forum_thank table
        
$q=mysql_query("SELECT id FROM forum_thank WHERE  userthank='$uid' and topic='$msg_id'");
        
// 1 row means there's a Like already, so Unlike() it.
        
if(mysql_num_rows($q)==1) {
            
functions::Unlike($msg_id$uid$reaction_type);
        }
        
$q mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `id` = '$msg_id'");
        
$r mysql_fetch_array($q);
        
$ouid $r['user_id'];
        
$reid $r['refid'];
        
$time time();
        
// then insert the like from message like table
        
mysql_query("INSERT INTO `forum_thank` SET `user` = '".$ouid."', `topic` = '".$msg_id."' , `time` = '$time', `userthank` = '$uid', `chude` = '".$reid."', `reaction_type` = '".$reaction_type."' ");
        
// Prepare the statement
        
$thongkethank mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum_thank` WHERE `topic`='" $msg_id "'");
        
$thongkethanks mysql_result($thongkethank0);
 
        return 
$thongkethanks;
    }
    
/*Like Count Test*/
    
public static function Like_CountT($msg_id$uid$reaction_type)
    {
        
$msg_id mysql_real_escape_string($msg_id);
        
$reaction_type mysql_real_escape_string($reaction_type);
        
$q mysql_query("SELECT COUNT(*) AS reaction_count FROM forum_thank WHERE topic = '$msg_id' AND reaction_type = '$reaction_type'") or die(mysql_error());
        
$row mysql_fetch_array($q);
        if (
$row) {
            return 
$row['reaction_count'];
        } else return 
0;
    }
    
/*Like Count Test*/
    
public static function Like_CountTotal($msg_id$uid$reaction_type)
    {
        
$msg_id mysql_real_escape_string($msg_id);
        
$reaction_type mysql_real_escape_string($reaction_type);
        
$q mysql_query("SELECT reaction_type, COUNT(*) AS reaction_count FROM forum_thank WHERE topic = '$msg_id' GROUP BY reaction_type") or die(mysql_error());
        
$row mysql_fetch_array($q);
        if (
$row) {
            return 
$row['reaction_count'];
        } else return 
0;
    }
?>

- Mở /incfiles/head.php
Tìm:
PHP Code:
<?php
"\n" '<title>' $textl '</title>' .
?>

Thêm bên dưới nó:
Mã Code Vina4u
"\n" . '<script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.11.0.min.js"></script>' .
"\n" . '<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>' .
($user_id ? "\n" . '<script language="javascript" src="/js/like.js" type="text/javascript"></script>' : '')

- Tiếp tục...
- Mở style.css (themes bạn đang dùng):
thêm đoạn css này vào.
Mã Code Vina4u
/*New Facebook Style Like buttons STARTED*/
.numcount {
float: left;
}
.like-pit {
float: left;
padding: 0px 10px 0px 10px;
margin-right: 10px;
height: 30px;
cursor: pointer;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
font-weight: 500;
color: #009688;
}
.lco, .hco , .hico , .wco , .cco, .eco, .lcl{
float:left;
color:#828282;
font-weight0;
font-size:11px;
}
.reaction_wrap-style {
height:auto !important;
}
@media all and (max-width: 359px) {
.lco, .hco , .hico , .wco , .cco, .eco, .lcl{
text-indentpx;
}
}
.likes, .loves, .hahas, .hihis, .wowws, .crys, .angrys{
float: left;
height: 35px;
color: #828282;
font-size: 12px;
line-height: 35px;
text-indent: 15px;
min-width: 45px;
margin-right: 4px;
}

.frc {
display:none;
}
.frc:first-child {
display:block;
}
.new_like {
position: relative;
display: inline-block;
}
.new_like:focus {
pointer-events: none;
}

.new_like:focus .new_like_items {
opacity: 1;
display:block;
}

.new_like_items {
pointer-events: auto;
position: absolute;
z-index: 1;
opacity: 0;
display:none;
/*transition: visibility 0.5s;*/
transition: all 0.2s ease-out;
-webkit-animation: zoomIn 0.2s ease-in-out 0.2s;
animation: zoomIn 0.2s ease-in-out 0.2s;
-webkit-animation-fill-mode: both;
animation-fill-mode: both;
}

.new_like.no-pointer-events {
pointer-events: auto !important;
}

.new_like.no-visibility .new_like_items {
visibility: visible !important;
display: none;
}

.new_like.no-visibility:focus .new_like_items {
display: block;
}

.new_like.no-opacity .new_like_items {
opacity: 1 !important;
}

/*
Eye candy
( colors courtesy of
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
... 50110 )
*/
.new_like {
padding: 0;
margin: 0 0 1em 0;
outline: 0;
}
.new_like_items {
background-color: #ffffff;
min-width: 235px;
box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.175);
margin-top: -45px;
margin-left: -74px;
padding-left: 10px;
padding-bottom: 5px;
padding-top: 5px;
padding-right: 5px;
border-radiuspx;
transition: all 0.2s ease-out;
-webkit-animation: zoomIn 0.2s ease-in-out 0.2s;
animation: zoomIn 0.2s ease-in-out 0.2s;
-webkit-animation-fill-mode: both;
animation-fill-mode: both;
}
.new_like {
text-align: left;
}
.op-lw {
float:left;
margin-right: 8px;
margin-top: 1px;
}
.like-nb {
border-radiuspx;
width0px;
height0px;
background-color:#1e88e5;
}
.love-nb {
border-radiuspx;
width0px;
height0px;
background-color:#f50057;
}
/*New Facebook Style Like Buttons FINISHED*/

.who-likes-this-post {
float: left;
width: 100%;
height: 35px;
color: #828282;
font-size: 12px;
line-height: 35px;
border-top: 1px solid #f0f0f0;
text-indent: 15px;
margin-top: 8px;
}

.who-likes-this-post {
text-indent: 5px !important;
}

.lpos{
margin-leftpx !important;
margin-toppx !important;

}

.icon-quotes {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/quotes.png) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}

.icon-like-blf {
float: left;
width:20px;
height:20px;
background: url(/icons/like_newbtn.png) 0 0 no-repeat;
background-size: 20px 20px;
}
.icon-like-new {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/new_like_btn.gif) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}
.icon-love-new {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/new_love_btn.gif) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}
.icon-haha-new {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/hahaha.gif) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}
.icon-mmmm-new {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/mmmm.gif) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}
.icon-wowww-new {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/wowww.gif) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}
.icon-crying-new {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/crying.gif) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}
.icon-angry-new {
float: left;
width:25px;
height:25px;
background: url(/icons/angry.gif) 0 0 no-repeat;
background-size: 25px 25px;
}

.post-like-unlike-comment {
float: left;
width: 100%;
padding: 4px 0px 0px 0px;
background-color: #ffffff;
-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;
-moz-border-radius-bottomright: 3px;
-moz-border-radius-bottomleft: 3px;
border-bottom-right-radius: 3px;
border-bottom-left-radius: 3px;
}
.like-post {
float: left;
padding: 7px 10px 0px 10px;
margin-right: 10px;
height: 30px;
cursor: pointer;
}
/*Like unlike Buttons STARTED*/

.like-it {
float: left;
padding: 7px 10px 0px 10px;
margin-right: 10px;
height: 30px;
cursor: pointer;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
font-weight: 500;
color: #009688;
}
/*Like unlike Buttons FINISHED*/

- Và đây là code hiển thị ReaCtions tại forum.
- Mở /forum/index.php
thêm đoạn code sau vào nơi muốn hiện ReaCtions.
Mã Code Vina4u
/ mrt
$omsg_id = $res['id'];
if($user_id){
// Reaction status check for "Like"
$like=functions::Like_Check($res['id'],$user_id, "Like");
// If post is not reactioned then show the $like_statusicon = 'icon-like-blf';
// $like_statusicon working with all reaction status
$like_statusicon = 'icon-like-blf';
// $lostyle will working reaction status
// For example if not reactioned post then the style will be display:none;
$lostyle='display:none;';
if($like) {
//If post liked then show UnLike from the div rel and title
$like_status='UnLike';
// If post liked then show new UnLike icon from the reactions box
$like_statusicon='icon-like-new';
} else {
// If post not liked then show UnLike from the div rel and title
$like_status='Like';
}
// Reaction status check for "Love"
$love=functions::Like_Check($res['id'],$user_id, "Love");
if($love){
// If post reaction status is UnLove then show UnLove from the div rel and title
$love_status='UnLove';
// If post reaction status is UnLove then show Love icon from the reactions box
$like_statusicon='icon-love-new';
// If post reaction status is UnLove then reaction div's style to be display:block;
$lostyle='display:block;';
} else {
// If post reaction status is not UnLove then show Love from the div rel and title
$love_status='Love';
}
// Reaction status check for "Haha"
$haha=functions::Like_Check($res['id'],$user_id, "Haha");
if($haha){
// If post reaction status is UnHaha then show UnHaha from the div rel and title
$haha_status='UnHaha';
// If post reaction status is UnHaha then show Haha icon from the reactions box
$like_statusicon='icon-haha-new';
// If post reaction status is UnHaha then reaction div's style to be display:block;
$lostyle='display:block;';
} else {
// If post reaction status is not UnHaha then show Haha from the div rel and title
$haha_status='Haha';
}
// Reaction status check for "Hihi"
$hihi=functions::Like_Check($res['id'],$user_id, "Hihi");
if($hihi){
// If post reaction status is UnHihi then show UnHihi from the div rel and title
$hihi_status='UnHihi';
// If post reaction status is UnHihi then show Hihi icon from the reactions box
$like_statusicon='icon-mmmm-new';
// If post reaction status is UnHihi then reaction div's style to be display:block;
$lostyle='display:block;';
} else {
//If post reaction status is not UnHihi then show Hihi from the div rel and title
$hihi_status='Hihi';
}
// Reaction status check for "Woww"
$woww=functions::Like_Check($res['id'],$user_id, "Woww");
if($woww){
// If post reaction status is UnWoww then show UnWoww from the div rel and title
$woww_status='UnWoww';
// If post reaction status is UnWoww then show Woww icon from the reactions box
$like_statusicon='icon-wowww-new';
// If post reaction status is UnWoww then reaction div's style to be display:block;
$lostyle='display:block;';
} else {
// If post reaction status is not UnWoww then show Woww from the div rel and title
$woww_status='Woww';
}
// Reaction status check for "Cry"
$Cry=functions::Like_Check($res['id'],$user_id, "Cry");
if($Cry){
// If post reaction status is UnCry then show UnCry from the div rel and title
$cry_status='UnCry';
// If post reaction status is UnCry then show Cry icon from the reactions box
$like_statusicon='icon-crying-new';
// If post reaction status is UnCry then reaction div's style to be display:block;
$lostyle='display:block;';
} else {
// If post reaction status is not UnCry then show Cry from the div rel and title
$cry_status='Cry';
}
// Reaction status check for "Angry"
$angry=functions::Like_Check($res['id'],$user_id, "Angry");
if($angry){
// If post reaction status is UnAngry then show UnAngry from the div rel and title
$angry_status='UnAngry';
// If post reaction status is UNAngry then show Angry icon from the reactions box
$like_statusicon='icon-angry-new';
// If post reaction status is UnAngry then reaction div's style to be display:block;
$lostyle='display:block;';
} else {
// If post reaction status is not UnAngry then show Angry from the div rel and title
$angry_status='Angry';
}

echo '<div class="post-like-unlike-comment">
<div class="like-post openCommentArea" id="'.$omsg_id.'" title="Comment" rel="'.$res['id'].'" data-id="'.$res['id'].'">
<div class="icon-like-comment icon-talk-chat-bubble"></div>
</div>
<div class="like-it">
<div class="new_like" tabindex="0" id="'.$res['id'].'">
<div class="like-pit first_click">
<div class="icon-lpn '.$like_statusicon.'" id="ulk'.$res['id'].'"></div>
<div class="new_like_items first_click_wrap_content">
<div class="op-lw like_button" data-id="0" id="like'.$omsg_id.'" rel="'.$like_status.'" title="'.$like_status.'"><div class="icon-newL icon-like-new"></div></div>
<div class="op-lw like_button" data-id="1" id="love'.$omsg_id.'" rel="'.$love_status.'" title="'.$love_status.'"><div class="icon-newL icon-love-new"></div></div>
<div class="op-lw like_button" data-id="2" id="haha'.$omsg_id.'" rel="'.$haha_status.'" title="'.$haha_status.'"><div class="icon-newL icon-haha-new"></div></div>
<div class="op-lw like_button" data-id="3" id="hihi'.$omsg_id.'" rel="'.$hihi_status.'" title="'.$hihi_status.'"><div class="icon-newL icon-mmmm-new"></div></div>
<div class="op-lw like_button" data-id="4" id="woww'.$omsg_id.'" rel="'.$woww_status.'" title="'.$woww_status.'"><div class="icon-newL icon-wowww-new"></div></div>
<div class="op-lw like_button" data-id="5" id="cry'.$omsg_id.'" rel="'.$cry_status.'" title="'.$cry_status.'"><div class="icon-newL icon-crying-new"></div></div>
<div class="op-lw like_button" data-id="6" id="angry'.$omsg_id.'" rel="'.$angry_status.'" title="'.$angry_status.'"><div class="icon-newL icon-angry-new"></div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>';

if ($user_id && $user_id != $res['user_id']){
if (($user_id && !$type1['edit'] && !$set_forum['upfp'] && $set['mod_forum'] != 3 && $allow != 4) || ($rights >= 7 && !$set_forum['upfp'])){
echo '<div class="like-it">';
echo '<a href="/forum/index.php?act=say&amp;id=' . $res['id'] . '&amp;start=' . $start . '&amp;cyt"><div class="icon-newL icon-quotes"></div></a>';
echo '</div>';
}
}
echo '</div>';

}

$sep = '';
$lstyle = '';
if(functions::Like_CountTotal($res['id'], $user_id, in_array($sep, array('Like', 'Love', 'Haha', 'Hihi', 'Woww', 'Cry', 'Angry'))) > 0){
$lstyle="display:block;";
} else {
//$lstyle="display:none;";
}
echo '<div class="who-likes-this-post likes reaction_wrap-style" id="likess'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'">';
//Like Started
if(functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Like')>0) {
echo '<div class="likes reaction_wrap-style" id="elikes'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'"><span id="like_count'.$omsg_id.'" class="numcount bbc"><div class="icon-newL icon-like-new lpos" id="clk'.$omsg_id.'"></div><div class="lcl" id="lcl'.$omsg_id.'">'.functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Like').'</div></span></div>';
} else {
echo '<div class="likes reaction_wrap-style" id="elikes'.$omsg_id.'" style="display:none"></div>';
}
//Love Started
if(functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Love')){
echo '<div class="loves reaction_wrap-style" id="eloves'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'"><span id="love_count'.$omsg_id.'" class="numcount bbc "><div class="icon-newL icon-love-new lpos" id="llk'.$omsg_id.'"></div><div class="lco" id="lco'.$omsg_id.'">'.functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Love').'</div></span></div>';
} else {
echo '<div class="loves reaction_wrap-style" id="eloves'.$omsg_id.'" style="display:none"></div>';
}
//Haha Started
if(functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Haha')){
echo '<div class="hahas reaction_wrap-style" id="ehaha'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'"><span id="haha_count'.$omsg_id.'" class="numcount bbc " id="haha'.$omsg_id.'"><div class="icon-newL icon-haha-new lpos" id="hlk'.$omsg_id.'"></div><div class="hco" id="hco'.$omsg_id.'">'.functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Haha').'</div></span></div>';
} else {
echo '<div class="hahas reaction_wrap-style" id="ehaha'.$omsg_id.'" style="display:none"></div>';
}
//Hihi Started
if(functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Hihi')){
echo '<div class="hihis reaction_wrap-style" id="ehihi'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'"><span id="hihi_count'.$omsg_id.'" class="numcount bbc " id="hihi'.$omsg_id.'"><div class="icon-newL icon-mmmm-new lpos" id="hilk'.$omsg_id.'"></div><div class="hico" id="hico'.$omsg_id.'">'.functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Hihi').'</div></span></div>';
} else {
echo '<div class="hihis reaction_wrap-style" id="ehihi'.$omsg_id.'" style="display:none"></div>';
}
//Woww Started
if(functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Woww')){
echo '<div class="wowws reaction_wrap-style" id="ewoww'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'"><span id="woww_count'.$omsg_id.'" class="numcount bbc " id="woww'.$omsg_id.'"><div class="icon-newL icon-wowww-new lpos" id="woow'.$omsg_id.'"></div><div class="wco" id="wco'.$omsg_id.'">'.functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Woww').'</div></span></div>';
} else {
echo '<div class="wowws reaction_wrap-style" id="ewoww'.$omsg_id.'" style="display:none"></div>';
}
//Cry Started
if(functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Cry')){
echo '<div class="crys reaction_wrap-style" id="ecry'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'"><span id="cry_count'.$omsg_id.'" class="numcount bbc " id="cry'.$omsg_id.'"><div class="icon-newL icon-crying-new lpos" id="cry'.$omsg_id.'"></div><div class="cco" id="cco'.$omsg_id.'">'.functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Cry').'</div></span></div>';
} else {
echo '<div class="crys reaction_wrap-style" id="ecry'.$omsg_id.'" style="display:none"></div>';
}
//Angry Started
if(functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Angry')){
echo '<div class="angrys reaction_wrap-style" id="eangrys'.$omsg_id.'" style="'.$lstyle.'"><span id="angry_count'.$omsg_id.'" class="numcount bbc " id="angrys'.$omsg_id.'"><div class="icon-newL icon-angry-new lpos" id="angry'.$omsg_id.'"></div><div class="eco" id="eco'.$omsg_id.'">'.functions::Like_CountT($res['id'], $user_id, 'Angry').'</div></span></div>';
} else {
echo '<div class="angrys reaction_wrap-style" id="eangrys'.$omsg_id.'" style="display:none"></div>';
}
echo '</div>';

// mrt

- Tiếp theo là đến CSDL.
Tôi sử dụng table "forum_thank".

+ Nếu bạn đang sử dụng table "forum_thank" thì nhập file "update_sql.spl" (trong file đính kèm).
+ Nếu bạn chưa mod thank forum hoặc đang sử dụng table không phải "forum_thank" thì nhập khẩu file "sql.sql" (trong file đính kèm).


- Và cuối cùng là tải file đính kèm về... Up nên host (ngang hàng index) và giải nén.

--- Hoặc đọc hướng dẫn trong file đính kèm. ---

-----------------------
Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả.
Copyright by MrT98.
Nguồn: NhanhNao.XyZ
Đăng ngày :05.07.2016 / 10:01 #1
Mise
miSey
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[9029]
Mgonnnnnnnnnnn
Đăng ngày :05.07.2016 / 11:14 #2
Thbao
Thbao
Active Member
♥♥♥♥♥
[http://fb.GG/Thbao.VN]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
VTADZ (05.07.2016 / 02)
Như các bạn đã biết, facebook đã cho ra tính năng ReaCtions nhằm thay thế nút "Like"....
Tính năng này gồm nhiều các biểu tượng cảm súc khác nhau. Mà nút "Like" không thể thể hiện được.

Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
dài nhỉ
Đăng ngày :05.07.2016 / 11:25 #3
VTADZ
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Thbao (05.07.2016 / 04:14)
dài nhỉ
tính để trong bbcode php cho gọn :V nhưng thôi để trong bbcode code cho các thím kéo cho mỏi tay
Đăng ngày :05.07.2016 / 11:40 #4
Thbao
Thbao
Active Member
♥♥♥♥♥
[http://fb.GG/Thbao.VN]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
VTADZ (05.07.2016 / 04:25)
tính để trong bbcode php cho gọn :V nhưng thôi để trong bbcode code cho các thím kéo cho mỏi tay
quỳ
Đăng ngày :05.07.2016 / 12:23 #5
VTADZ
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Thbao (05.07.2016 / 04)
quỳ
Đăng ngày :02.01.2017 / 15:46 #6
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Đăng ngày :02.01.2017 / 17:14 #7
Dai
Dai
Active Member
♥♥♥♥♥
[To be or not to be...]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
VTA (02.01.2017 / 08)
Đào top, vote ban
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 8 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ