Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Auto refresh token bản fix lỗi

Chủ đề đã đóng cửa
Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :22.06.2016 / 13:51[TOP]
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
[thank]
Lưu ý : Bài HD dưới đây chỉ dùng cho auto refresh token ở developer


Rất đơn giản mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái này nha
Đầu tiên các bạn tìm dòng
PHP Code:
<?php
$accessToken 
$puarudz[0];
?>

rồi thêm dưới nó
PHP Code:
<?php
if (strpos($accessToken,'"')) {
$accessToken substr($accessToken0,strpos($accessToken,'"'));
}
?>

Xong.Demo:


Nguồn : Chiase123.ga cười lăn lộn
[/thank]

Đã chỉnh sửa. choiem1lan2 (22.06.2016 / 14:01) [2]
Đăng ngày :22.06.2016 / 13:52 #1
DuySexy
thank for share
Đăng ngày :22.06.2016 / 13:53 #2
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
DuySexy (22.06.2016 / 06)
thank for share
ib vùng kín rồi a.Se em curl nào cười lăn lộn
Đăng ngày :22.06.2016 / 13:54 #3
cmerpro
cmerpro
Active Member
Éo có curl để tesst
Đăng ngày :22.06.2016 / 13:58 #4
phuongmeo998
phuongmeo998
Active Member
<?php
$accessToken = $puarudz[0];
?> cái này trong file nào z ạ
Đăng ngày :22.06.2016 / 13:59 #5
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
phuongmeo998 (22.06.2016 / 06
<?php
$accessToken = $puarudz[0];
?> cái này trong file nào z ạ
Trong file refresh token của bạn ấy
Đăng ngày :22.06.2016 / 14:07 #6
phuongmeo998
phuongmeo998
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
choiem1lan2 (22.06.2016 / 06)
Trong file refresh token của bạn ấy
thêm vào n bị ntn ạ Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/phuongmeo/public_html/F5.php on line 54
Đăng ngày :22.06.2016 / 14:09 #7
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
phuongmeo998 (22.06.2016 / 07:07)
thêm vào n bị ntn ạ Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/phuongmeo/public_html/F5.php on line 54
Team 11
Đăng ngày :22.06.2016 / 14:09 #8
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
phuongmeo998 (22.06.2016 / 07:07)
thêm vào n bị ntn ạ Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/phuongmeo/public_html/F5.php on line 54
PHP Code:
<?php

include 'info.php'

include 
'DuySex.php'
$bot = new bot($dataLog );

class 
bot{
private 
$dataLog;
function 
__construct($dataLog){
   
$this->pass $dataLog[pass];
   
$this->email $dataLog[email];
   
$this->apps $dataLog[apps];
    }


private function 
_req($url,$type=null,$fields=null){
   
$opts = array(
            
19913 => 1,
            
10002 => $url,
            
10018 => 'Opera/9.80 (Series 60; Opera Mini/6.5.27309/34.1445; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.10',
            );
   
$ch=curl_init();
   if(
$type){
       if(
$type == 1){
              
$opts[10082] = 'DuySexy-Lady69.txt';
              }
       if(
$type == 3){
              
$opts[42] = 1;
             }
       
$opts[10031] = 'DuySexy-Lady69.txt';
    }
  if(
$fields){
      
$opts[47] = true;
      
$opts[10015] = $fields;
      }
   
curl_setopt_array($ch,$opts);
   
$result curl_exec($ch);
   
curl_close($ch);
   return 
$result;
  }


public function 
setToken(){

$url grap_page("https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/?app_id=41158896424");
$dau1 strstr($url,'required="1" name="q" value="');
$cuoi1 strstr($url,'" aria-required="true" />');
$nd2 str_replace($url,'',$dau1);
$nd2 str_replace('required="1" name="q" value="','',$nd2);
$nd2 str_replace('" aria-required="true" />','',$nd2);
$puarudzexplode('<input type="hidden" autocomplete="off" id="hidden_version_input" name="version" value="v2.6" />',$nd2);
$accessToken $puarudz[0];
 if (
strpos($accessToken,'"')) {
$accessToken substr($accessToken0,strpos($accessToken,'"'));
}

   if(
$accessToken){
       
$this->saveFile('vbv.txt',$accessToken);
       return  
$accessToken;
       }else{
       return 
false;
       }
   }

private function 
saveFile($x,$y){
   
$f fopen($x,'w');
        
fwrite($f,$y);
        
fclose($f);
   }
private function 
getUrl($domain,$dir,$uri=null){
    if(
$uri){
         foreach(
$uri as $key =>$value){
             
$parsing[] = $key '=' $value;
                }
             
$parse '?' implode('&',$parsing);
                }
     return 
'https://' $domain '.facebook.com/' $dir $parse
       }


public function 
login(){
  
$login = array(
     
'pass' => $this -> pass,
     
'email' => $this -> email,
     
'login'  => 'Login',
             );
  
$this->_req($this->getUrl('m','login.php'),1,$login);
   }

}


if(
$bot->setToken()){
    echo 
$bot->setToken();
    }else{
    
$bot->login();
    }
?>
Đăng ngày :22.06.2016 / 14:13 #9
phuongmeo998
phuongmeo998
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
choiem1lan2 (22.06.2016 / 07:09)
<?php

include 'info.php';

include 'DuySex.php';
$bot = new bot($dataLog );

class bot{
private $dataLog;
function __construct($dataLog){
$this->pass = $dataLog[pass];
$this->email
ok r ạ. tks b nhé
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 11 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ