Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Xin Code Cộng Xu Cho Member Khi Chat Ở ChatBox

Bài viết được duyệt bởi Puaru
Đăng ngày :30.05.2018 / 09:10[TOP]
architect97
architect97
Active Member
- như trên ạ. Pro nào đi qua thì giúp e với ạ
E cảm ơn!
Đăng ngày :30.05.2018 / 10:31 #1
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]

thêm 1 lệnh sql UPDATE tiền vào dưới cái lệnh INSERT nooijn dung chat vào data là đc mà
Đăng ngày :30.05.2018 / 12:35 #2
architect97
architect97
Active Member
Trích dẫn: VTA (2 giờ trước)

thêm 1 lệnh sql UPDATE tiền vào dưới cái lệnh INSERT nooijn dung chat vào data là đc mà
Fix giúp với bro

PHP Code:
<?php
define
('_IN_JOHNCMS'1);
$rootpath '';
require(
'incfiles/core.php');
if (isset(
$_POST['msg'])) {
   
$msg = isset($_POST['msg']) ? mb_substr(trim($_POST['msg']), 05000) : '';
   
$flood functions::antiflood();
   if (
$ban['1'] || $ban['13'])
       
$error[] = $lng['access_forbidden'];
   if (
$flood)
       
$error $lng['error_flood'] . ' ' $flood '&#160;' $lng['seconds'];
   if (!
$error) {
       
$req mysql_query("SELECT * FROM `guest` WHERE `user_id` = '$user_id' ORDER BY `time` DESC");
       
$res mysql_fetch_array($req);
       if (
$res['text'] == $msg) {
           exit;
       }
if(
$user_id){
$ii mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `nhiemvu` WHERE `user_id`='".$user_id."'"));
if(
$ii['capdo2'] == 2){
mysql_query("UPDATE `users` SET `postforum` = `postforum` + '1'  WHERE `id` = '".$user_id."'");
}
mysql_query("UPDATE `users` SET $sql `total_on_site` = '$totalonsite', `lastdate` = "time() . " WHERE `id` = '".$user_id."'");
include 
'converse/ban.php';
include 
'converse/simsim.php';
$idbot=256;
if(
$rights >=) {
if(
preg_match('|#xoa|',$msg) || preg_match('|#pkoolvn|',$msg) || preg_match("|#del|",$msg)) {

mysql_query("DELETE FROM `guest`");

mysql_query("UPDATE `users` SET `total_on_site` = '$totalonsite', `lastdate` = " time() . " WHERE `id` = '$idbot'");
}
}
mysql_query("INSERT INTO `guest` SET `user_id`='".$user_id."', `text`='" mysql_real_escape_string($msg) . "', `time`='".time()."'");

          
$postguest$datauser['postforum'] + 1;
mysql_query("UPDATE `users` SET `exp` = `exp` + 10 WHERE `id` = $user_id");
          
       }
   
   }
}
$total mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `guest` WHERE `adm`='0'"), 0);
  if (
$total) {
        
$req mysql_query("SELECT `guest`.*, `guest`.`id` AS `gid`, `users`.`lastdate`, `users`.`id`, `users`.`postforum`, `users`.`rights`, `users`.`name`
                    FROM `guest` LEFT JOIN `users` ON `guest`.`user_id` = `users`.`id`
                    WHERE `guest`.`adm`='0' ORDER BY `time` DESC LIMIT "
.(!$is_mobile 6).""); 
echo 
'<div class="forumtxt">';
        while (
$gres mysql_fetch_assoc($req)) {
        
$post $gres['text'];
        
$post functions::checkout($gres['text'], 11);
        if (
$set_user['smileys'])
          
$post functions::smileys($post$gres['rights'] ? 0);
          echo
'<div class="forumtext">';
echo
'<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="99%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;">
<tr><td width="55px;" class="blog-avatar">'
;

$pkoolvn mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = '$gres[id]'"),0);

if(
$gres['id'] == 2){
echo 
'<img class="avatar_bv"  src="http://qafwap.mobie.in/images/14831686241803_1.gif" width="45" height="48" title="'.$gres['name'].'"/></span>';

} else 
if(
$pkoolvn['danhnhau'] > time()){
echo 
'<img class="avatar_bv"  src="../icon/danhnhau.gif" width="45" height="48" title="'.$gres['name'].'"/></span>';
} else if(
$pkoolvn['hieuung'] == 1){
echo 
'<i class="fmod"><img class="avatar_b"  src="../avatar/'.$gres['id'].'.png" width="45" height="48" title="'.$gres['name'].'"/></i></span>';
} else if (
file_exists(($rootpath.'files/users/avatar/'.$gres['id'].'.gif'))) {
echo 
'<img class="avatar_bv" src="../avatar/'.$gres['id'].'.gif" width="45" height="48" alt="'.$gres['name'].'"/>';
}
else
{
echo 
'<img class="avatarforum" src="../avatar/'.$gres['id'].'.png" width="45" height="48" alt="'.$gres['name'].'"/>';
}
if (
$gres['postforum'] != 0) {
$arank $gres['postforum'];
if (
$arank <= 1)
$arank '<img src="/images/sao/1.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 20)
$arank '<img src="/images/sao/2.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 40)
$arank '<img src="/images/sao/3.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 70)
$arank '<img src="/images/sao/4.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 100)
$arank '<img src="/images/sao/5.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 300)
$arank '<img src="/images/sao/6.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 450)
$arank '<img src="/images/sao/7.png" alt="""/>';
elseif (
$arank <= 600)
$arank '<img src="/images/sao/8.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 700)
$arank '<img src="/images/sao/9.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 900)
$arank '<img src="/images/sao/10.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1000)
$arank '<img src="/images/sao/11.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1300)
$arank '<img src="/images/sao/12.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1500)
$arank '<img src="/images/sao/13.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1700)
$arank '<img src="/images/sao/14.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 2000)
$arank '<img src="/images/sao/15.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 3000)
$arank '<img src="/images/sao/16.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 4000)
$arank '<img src="/images/sao/17.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 4500)
$arank '<img src="/images/sao/18.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 5000)
$arank '<img src="/images/sao/19.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 5500)
$arank '<img src="/images/sao/20.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 6000)
$arank '<img src="/images/sao/21.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 7000)
$arank '<img src="/images/sao/22.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 8000)
$arank '<img src="/images/sao/23.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 9000)
$arank '<img src="/images/sao/24.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 10000)
$arank '<img src="/images/sao/25.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 13000)
$arank '<img src="/images/sao/26.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 16000)
$arank '<img src="/images/sao/27.png" alt="""/>';
elseif (
$arank <= 19000)
$arank '<img src="/images/sao/28.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 22000)
$arank '<img src="/images/sao/29.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 26000)
$arank '<img src="/images/sao/30.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 30000)
$arank '<img src="/images/sao/31.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 35000)
$arank '<img src="/images/sao/32.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 40000)
$arank '<img src="/images/sao/33.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 50000)
$arank '<img src="/images/sao/34.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 56000)
$arank '<img src="/images/sao/35.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 62000)
$arank '<img src="/images/sao/36.png" alt=""/>';
}
echo
'<small><b><br/>Bài :  </b>' .$gres['postforum'] .'</small><br/>';
echo
'<center><div style="text- align:center ;height:8px;vertical-align: top;margin:
-6px 0px 3px 0px;">'
.$arank.'</div></center>';
echo
'</td><td style="vertical-align: bottom;"><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td class="current-blog" rowspan="2" style=""><div class="blog-bg-left">'
;
echo
'<img src="/giaodien/images/left-blog.png"></div>';
echo (
time() > $gres['lastdate'] + 300 ' <img style="vertical-align:middle;" title="' $res['from'] . ' is offline" src="/images/off.png" alt="offline"/> ' '<img style="vertical-align:middle;" title="' $res['from'] . ' is online" src="/images/on.png" alt="online"/> ');
echo
'<a href="javascript:tag(\'@'.$gres['name'].'\',\' \')"><b><font color="003366">'.nick($gres['id']).'</font></b></a>';
if(
$pkoolvn['id'] == 5875){
echo
'<b><font color="#00CC99"> - MC</b></font>';
}
if(
$pkoolvn['id'] == 14273){
echo
'<b><font color="#FF00CC"> - MC</b></font>';
}
if(
$pkoolvn['id'] == 1){
echo
'<b><font color="red"> - Sáng Lập Viên</b></font>';
}
if(
$pkoolvn['sex'] == m){
echo
'<b><font color="black"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.4/svg/2642.svg" width="20" height="10"></b></font>';
}

if(
$pkoolvn['huyhieu'] == 1){
echo
'</br><font color="red">Huy Hiệu: </font> <img src="http://my.teamobi.com/app/view/forum/14734037508217.gif"/>';
}
if(
$pkoolvn['huyhieu'] == 2){
echo
'</br><font color="red">Huy Hiệu: </font> <img src="http://my.teamobi.com/app/view/forum/14734038345678.gif"/>';
}
if(
$pkoolvn['topboss']){
echo
'</br><b><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Cao Thủ Đánh Boss☆</font></b>';
}
if(
$pkoolvn['daigia']){
echo
'</br><b><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Đại Gia ☆</font></b>';
}
if(
$pkoolvn['topsm']){
echo
'</br><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Vua Sức Mạnh ☆</font>';
}
if(
$pkoolvn['topcauca']){
echo
'</br><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Cao Thủ Câu Cá ☆</font>';
}
if(
$pkoolvn['danhhieu']){
echo
'</br><font color="green">Danh hiệu: </font> <font color="red">'.$pkoolvn['danhhieu'].'</font>';
}
///////////
////---Mod Chữ Kí----////
$tibber mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = '$gres[id]'"),0);

if (!empty(
$tibber['chuki'])){
echo
'<center>';
                        echo 
'<marquee behavior="alternate"><marquee width="150" style="width: 150px;"><font class="fmod"><b>' $tibber['chuki'] . '</b></font></marquee></marquee></center>';
}
//////////////
echo'<div class="text">';
$check preg_replace("/.gif|youtube/is""***"$check);// 
$check functions::checkout($gres['text'], 10); 
$url $check;
if(
preg_match('|youtube|',$url)||
preg_match('|.gif|',$url)) { 
          echo 
'Hệ thống cấm dùng hình ảnh tại chatbox !<br><br>';
      } else {
echo
''.$post.'<br/><br/>';
}
echo 
'<i><span style="font-size:9px;color:#777;float:right"> ('.functions::thoigian($gres['time']).')</span></i>'
echo
'</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>';
echo
'</div>';
++
$i;
}
} else {
echo 
'<div class="menu"><p>' $lng['guestbook_empty'] . '</p></div>';
}


?>
Đăng ngày :30.05.2018 / 12:40 #3
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Trích dẫn: architect97 (5 phút trước)
Fix giúp với bro

<?php
define('_IN_JOHNCMS', 1);
$rootpath = '';
require('incfiles/core.php');
if (isset($_POST['msg'])) {
$msg = isset($_POST['msg']) ? mb_substr(trim($_POST['msg
tìm chỗ : //thay cột tiền ở đây mà thay
..
PHP Code:
<?php
define
('_IN_JOHNCMS'1);
$rootpath '';
require(
'incfiles/core.php');
if (isset(
$_POST['msg'])) {
   
$msg = isset($_POST['msg']) ? mb_substr(trim($_POST['msg']), 05000) : '';
   
$flood functions::antiflood();
   if (
$ban['1'] || $ban['13'])
       
$error[] = $lng['access_forbidden'];
   if (
$flood)
       
$error $lng['error_flood'] . ' ' $flood '&#160;' $lng['seconds'];
   if (!
$error) {
       
$req mysql_query("SELECT * FROM `guest` WHERE `user_id` = '$user_id' ORDER BY `time` DESC");
       
$res mysql_fetch_array($req);
       if (
$res['text'] == $msg) {
           exit;
       }
if(
$user_id){
$ii mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `nhiemvu` WHERE `user_id`='".$user_id."'"));
if(
$ii['capdo2'] == 2){
mysql_query("UPDATE `users` SET `postforum` = `postforum` + '1'  WHERE `id` = '".$user_id."'");
}
mysql_query("UPDATE `users` SET $sql `total_on_site` = '$totalonsite', `lastdate` = "time() . " WHERE `id` = '".$user_id."'");
include 
'converse/ban.php';
include 
'converse/simsim.php';
$idbot=256;
if(
$rights >=) {
if(
preg_match('|#xoa|',$msg) || preg_match('|#pkoolvn|',$msg) || preg_match("|#del|",$msg)) {

mysql_query("DELETE FROM `guest`");

mysql_query("UPDATE `users` SET `total_on_site` = '$totalonsite', `lastdate` = " time() . " WHERE `id` = '$idbot'");
}
}
mysql_query("INSERT INTO `guest` SET `user_id`='".$user_id."', `text`='" mysql_real_escape_string($msg) . "', `time`='".time()."'");

          
$postguest$datauser['postforum'] + 1;
mysql_query("UPDATE `users` SET `exp` = `exp` + 10 WHERE `id` = $user_id");
mysql_query("UPDATE `users` SET `vnd` = `vnd` + 10 WHERE `id` = $user_id"); //thay cột tiền ở đây

       
}
   
   }
}
$total mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `guest` WHERE `adm`='0'"), 0);
  if (
$total) {
        
$req mysql_query("SELECT `guest`.*, `guest`.`id` AS `gid`, `users`.`lastdate`, `users`.`id`, `users`.`postforum`, `users`.`rights`, `users`.`name`
                    FROM `guest` LEFT JOIN `users` ON `guest`.`user_id` = `users`.`id`
                    WHERE `guest`.`adm`='0' ORDER BY `time` DESC LIMIT "
.(!$is_mobile 6).""); 
echo 
'<div class="forumtxt">';
        while (
$gres mysql_fetch_assoc($req)) {
        
$post $gres['text'];
        
$post functions::checkout($gres['text'], 11);
        if (
$set_user['smileys'])
          
$post functions::smileys($post$gres['rights'] ? 0);
          echo
'<div class="forumtext">';
echo
'<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="99%" border="0" style="table-layout:fixed;word-wrap: break-word;">
<tr><td width="55px;" class="blog-avatar">'
;

$pkoolvn mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = '$gres[id]'"),0);

if(
$gres['id'] == 2){
echo 
'<img class="avatar_bv"  src="http://qafwap.mobie.in/images/14831686241803_1.gif" width="45" height="48" title="'.$gres['name'].'"/></span>';

} else 
if(
$pkoolvn['danhnhau'] > time()){
echo 
'<img class="avatar_bv"  src="../icon/danhnhau.gif" width="45" height="48" title="'.$gres['name'].'"/></span>';
} else if(
$pkoolvn['hieuung'] == 1){
echo 
'<i class="fmod"><img class="avatar_b"  src="../avatar/'.$gres['id'].'.png" width="45" height="48" title="'.$gres['name'].'"/></i></span>';
} else if (
file_exists(($rootpath.'files/users/avatar/'.$gres['id'].'.gif'))) {
echo 
'<img class="avatar_bv" src="../avatar/'.$gres['id'].'.gif" width="45" height="48" alt="'.$gres['name'].'"/>';
}
else
{
echo 
'<img class="avatarforum" src="../avatar/'.$gres['id'].'.png" width="45" height="48" alt="'.$gres['name'].'"/>';
}
if (
$gres['postforum'] != 0) {
$arank $gres['postforum'];
if (
$arank <= 1)
$arank '<img src="/images/sao/1.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 20)
$arank '<img src="/images/sao/2.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 40)
$arank '<img src="/images/sao/3.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 70)
$arank '<img src="/images/sao/4.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 100)
$arank '<img src="/images/sao/5.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 300)
$arank '<img src="/images/sao/6.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 450)
$arank '<img src="/images/sao/7.png" alt="""/>';
elseif (
$arank <= 600)
$arank '<img src="/images/sao/8.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 700)
$arank '<img src="/images/sao/9.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 900)
$arank '<img src="/images/sao/10.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1000)
$arank '<img src="/images/sao/11.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1300)
$arank '<img src="/images/sao/12.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1500)
$arank '<img src="/images/sao/13.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 1700)
$arank '<img src="/images/sao/14.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 2000)
$arank '<img src="/images/sao/15.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 3000)
$arank '<img src="/images/sao/16.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 4000)
$arank '<img src="/images/sao/17.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 4500)
$arank '<img src="/images/sao/18.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 5000)
$arank '<img src="/images/sao/19.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 5500)
$arank '<img src="/images/sao/20.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 6000)
$arank '<img src="/images/sao/21.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 7000)
$arank '<img src="/images/sao/22.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 8000)
$arank '<img src="/images/sao/23.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 9000)
$arank '<img src="/images/sao/24.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 10000)
$arank '<img src="/images/sao/25.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 13000)
$arank '<img src="/images/sao/26.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 16000)
$arank '<img src="/images/sao/27.png" alt="""/>';
elseif (
$arank <= 19000)
$arank '<img src="/images/sao/28.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 22000)
$arank '<img src="/images/sao/29.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 26000)
$arank '<img src="/images/sao/30.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 30000)
$arank '<img src="/images/sao/31.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 35000)
$arank '<img src="/images/sao/32.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 40000)
$arank '<img src="/images/sao/33.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 50000)
$arank '<img src="/images/sao/34.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 56000)
$arank '<img src="/images/sao/35.png" alt=""/>';
elseif (
$arank <= 62000)
$arank '<img src="/images/sao/36.png" alt=""/>';
}
echo
'<small><b><br/>Bài :  </b>' .$gres['postforum'] .'</small><br/>';
echo
'<center><div style="text- align:center ;height:8px;vertical-align: top;margin:
-6px 0px 3px 0px;">'
.$arank.'</div></center>';
echo
'</td><td style="vertical-align: bottom;"><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td class="current-blog" rowspan="2" style=""><div class="blog-bg-left">'
;
echo
'<img src="/giaodien/images/left-blog.png"></div>';
echo (
time() > $gres['lastdate'] + 300 ' <img style="vertical-align:middle;" title="' $res['from'] . ' is offline" src="/images/off.png" alt="offline"/> ' '<img style="vertical-align:middle;" title="' $res['from'] . ' is online" src="/images/on.png" alt="online"/> ');
echo
'<a href="javascript:tag(\'@'.$gres['name'].'\',\' \')"><b><font color="003366">'.nick($gres['id']).'</font></b></a>';
if(
$pkoolvn['id'] == 5875){
echo
'<b><font color="#00CC99"> - MC</b></font>';
}
if(
$pkoolvn['id'] == 14273){
echo
'<b><font color="#FF00CC"> - MC</b></font>';
}
if(
$pkoolvn['id'] == 1){
echo
'<b><font color="red"> - Sáng Lập Viên</b></font>';
}
if(
$pkoolvn['sex'] == m){
echo
'<b><font color="black"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.4/svg/2642.svg" width="20" height="10"></b></font>';
}

if(
$pkoolvn['huyhieu'] == 1){
echo
'</br><font color="red">Huy Hiệu: </font> <img src="http://my.teamobi.com/app/view/forum/14734037508217.gif"/>';
}
if(
$pkoolvn['huyhieu'] == 2){
echo
'</br><font color="red">Huy Hiệu: </font> <img src="http://my.teamobi.com/app/view/forum/14734038345678.gif"/>';
}
if(
$pkoolvn['topboss']){
echo
'</br><b><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Cao Thủ Đánh Boss☆</font></b>';
}
if(
$pkoolvn['daigia']){
echo
'</br><b><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Đại Gia ☆</font></b>';
}
if(
$pkoolvn['topsm']){
echo
'</br><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Vua Sức Mạnh ☆</font>';
}
if(
$pkoolvn['topcauca']){
echo
'</br><font color="red">Danh Hiệu: </font> <font color="Darkviolet">Cao Thủ Câu Cá ☆</font>';
}
if(
$pkoolvn['danhhieu']){
echo
'</br><font color="green">Danh hiệu: </font> <font color="red">'.$pkoolvn['danhhieu'].'</font>';
}
///////////
////---Mod Chữ Kí----////
$tibber mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = '$gres[id]'"),0);

if (!empty(
$tibber['chuki'])){
echo
'<center>';
                        echo 
'<marquee behavior="alternate"><marquee width="150" style="width: 150px;"><font class="fmod"><b>' $tibber['chuki'] . '</b></font></marquee></marquee></center>';
}
//////////////
echo'<div class="text">';
$check preg_replace("/.gif|youtube/is""***"$check);// 
$check functions::checkout($gres['text'], 10); 
$url $check;
if(
preg_match('|youtube|',$url)||
preg_match('|.gif|',$url)) { 
          echo 
'Hệ thống cấm dùng hình ảnh tại chatbox !<br><br>';
      } else {
echo
''.$post.'<br/><br/>';
}
echo 
'<i><span style="font-size:9px;color:#777;float:right"> ('.functions::thoigian($gres['time']).')</span></i>'
echo
'</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>';
echo
'</div>';
++
$i;
}
} else {
echo 
'<div class="menu"><p>' $lng['guestbook_empty'] . '</p></div>';
}


?>
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 4 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ