Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Code Check Token Có Sub :)

Bài viết được duyệt bởi VTA
Đăng ngày :28.05.2018 / 20:13[TOP]
randovn
randovn
Active Member
[Còn Trinh :))]
Mã Code Vina4u
<!DOCTYPE html>
<html lang=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><br><br>
<div class="panel panel-primary">
<a href="/">
<b class="red"><div class="panel-heading"> Home </div></b>
</a>
<title>Tool Check Token Có Sub</title>

<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="/">CHECK TOKEN CÓ SUB</a>

</div>

<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><a href="http://***/DS_CheckToken/" style="font-size: larger;">T&#7893;ng Token: <span id="checking" style="font-weight: bold; color: blue">0<span></span></span> </a></li>
</ul>
</div><!-- /.navbar-collapse -->
</nav>
<br><br><br>

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">

<h3 class="panel-title">NH&#7852;P LIST TOKEN</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<textarea id="listToken" class="form-control" rows="7" placeholder="Vui Lòng Nh&#7853;p Token Vào &#272;ây...!!!" style="text-align: center;"></textarea>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-12 text-center">
<button type="button" class="btn btn-primary" id="submit">B&#7854;T &#272;&#7846;U</button>
</div>
</div>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 text-center">
<button class="btn btn-primary" type="button">
T&#7893;ng Token Live <span class="badge live">0</span>
</button>
<textarea id="liveaccount" class="form-control" rows="7" style="border-color: #285e8e; margin-top: 10px; text-align: center;"></textarea>
</div>
<div class="col-sm-6 text-center">
<button class="btn btn-danger" type="button">
T&#7893;ng Token Die <span class="badge die">0</span>
</button>
<textarea id="dieaccount" class="form-control" rows="7" style="border-color: #ac2925; margin-top: 10px; text-align: center;"></textarea>
</div>
</div>
<hr>
<div class="row" id="log" style="display: none;">
<div class="col-sm-12">
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title denmodo">Tìm Token:
<input type="radio" name="g_filter" title=''> Trên 50.000 Sub
<input type="radio" name="g_filter" title='!vn'> D&#432;&#7899;i 100 Sub
</h3>

</div>
<div class="panel-body">
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th class="text-center">#</th>
<th>T&#7893;ng Danh Sách Token</th>
<th>T&#7893;ng Sub</th>
<th>Ngôn Ng&#7919;</th>
<th class="text-center">Tr&#7841;ng Thái</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="result">

</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script>
<!-- Bootstrap JavaScript -->
<script src="https://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
var LiveToken = new Array();
var LiveLocale = new Array();
var ArrayFilter = new Array();

var total = 0, checking = 0;
var liveaccount = 0, dieaccount = 0;
$(document).ready(function() {
$("#log").hide();
$("#submit").click(function() {
var listToken = $("#listToken").val().trim();

total = 0, checking = 0, liveaccount = 0, dieaccount = 0;
LiveToken = new Array();
ArrayFilter = new Array();

$("#liveaccount, #dieaccount").text("");
$("#result").text("");
$("#import").removeAttr('disabled');

if (listToken == "") {
alert("Please input list token!");
} else {
var tbody = "";
var arrAccount = listToken.split(/\n/);
total = arrAccount.length;
$("#checking").text(total);
var stt = 0;
jQuery.each(arrAccount, function(i, token) {
stt += 1;
tbody += "<tr>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold;'>" + stt + "</td>";
tbody += "<td>" + token.substring(0,50) + " .......</td>";
tbody += "<td class='summary-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='locale-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold; color: red'><img class='status-" + token + "' src='https://fc02.deviantart.net/fs71/i/2012/221/6/6/pixel_art_loading_icon_1_gif_by_qubodup-d5afav9.gif'></td>";
tbody += "</tr>";
checkToken(token);
});
$("#result").append(tbody);
$("#log").show();
}
})

$('#locale').keyup(function() {
var locale = $(this).val().trim();
if (locale == '') {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale != '');
});
} else {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale == locale);
});
}
LoadFilter(ArrayFilter);
})

$('#import').click(function() {
$(this).attr('disabled', 'disabled');
if (ArrayFilter.length == 0) {
ArrayFilter = LiveToken;
}
$.ajax({
url: "",
type: "POST",
data: "listtoken=" + JSON.stringify(ArrayFilter),
success: function (data) {
$('#import').append(' <span class="badge live">'+data+'</span>');
$('#import').removeAttr('disabled');
},
error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
alert("Error! Contact Admin.");
}
});
})

$('#filter').click(function() {
console.log(sortObject(CountUnique(LiveLocale)));
var radio_html = sortObject(CountUnique(LiveLocale));
$.each(radio_html, function(i, eval) {
$('.denmodo').append('<input type="radio" name="g_filter" title='+eval.key.replace(/"/g, '')+'> '+eval.key.replace(/"/g, '')+'('+eval.value+') ');
})
})
})

$(document).on('change', 'input[name=g_filter]:radio', function() {
var summary = $(this).attr('title');
if (summary == '') {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.summary > '50000');
});
} else if (summary == '!vn' ) {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.summary < '100');
});
} else {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.summary == summary);
});
}

LoadFilter(ArrayFilter);
})

function checkToken(token){
$.get('https://graph.facebook.com/me/subscribers?access_token='+token+'&format=json&method=get',
function(data) {
liveaccount++;
$('.live').text(liveaccount);
$('#liveaccount').append(token + '\n');
$('.status-' + token).attr('src', 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Yes_Check_Circle.svg');
$(".locale-" + token).text(data.locale);
if (data.summary) {
$(".summary-" + token).text(data.summary.total_count);
var l_token1 = new TokenLive(token, data.summary.total_count, data.locale);
} else {
var l_token1 = new TokenLive(token, '', data.locale);
}
LiveToken.push(l_token1);
LiveLocale.push(data.locale);
})
.fail(function() {
dieaccount++;
$('.die').text(dieaccount);
$('#dieaccount').append(token + '\n');
$('.status-'+token).attr('src', 'https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/spirit20/system-delete-alt-02.png');
})
}

function LoadFilter(arrayFilter) {
var stt = 0, tbody = '';
$('#liveaccount').text('');
jQuery.each(arrayFilter, function(i, val) {
stt += 1;
tbody += "<tr>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold;'>" + stt + "</td>";
tbody += "<td>" + val.token.substring(0,50) + " .......</td>";
tbody += "<td class='summary-" + val.token + "'>"+val.summary+"</td>";
tbody += "<td class='locale-" + val.token + "'>"+val.locale+"</td>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold; color: red'><img class='status-" + val.token + "' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Yes_Check_Circle.svg'></td>";
tbody += "</tr>";
$('#liveaccount').append(val.token + '\n');
});
$("#result").text("");
$("#result").append(tbody);
$('.live').text(arrayFilter.length);
}

function TokenLive(token, summary, locale) {
this.token = token;
this.summary = summary;
this.locale = locale;
}

function sortObject(obj) {
var arr = [];
for (var prop in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(prop)) {
arr.push({
'key': prop,
'value': obj[prop]
});
}
}
arr.sort(function(a, b) { return b.value - a.value; });
return arr;
}

function CountUnique(array) {
var counter = {}
array.forEach(function(obj) {
var key = JSON.stringify(obj)
counter[key] = (counter[key] || 0) + 1
})
return counter;
}
</script>

</body>
</html>


Code em copy anh em sài tạm

Đã chỉnh sửa. VTA (28.05.2018 / 20:25) [3]
Đăng ngày :30.05.2018 / 14:45 #1
nhan000777
nhan000777
Active Member
~ dùng ntn vậy
Đăng ngày :30.05.2018 / 16:01 #2
randovn
randovn
Active Member
[Còn Trinh :))]
Trích dẫn: nhan000777 (1 giờ trước)
~ dùng ntn vậy
up lên host và dùng
Đăng ngày :30.05.2018 / 16:40 #3
DungKonz
DungKonz
Active Member
[Hoàng Văn Dũng Đzai :))]


bị ntn là sao nhỉ
Đăng ngày :30.05.2018 / 19:50 #4
kenthudoan
kenthudoan
Active Member
[kaneki ken]
demo đây nhé anh em
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Đăng ngày :30.05.2018 / 19:52 #5
nhan000777
nhan000777
Active Member
Trích dẫn: kenthudoan (2 phút trước)
demo đây nhé anh em
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
~ sao cái ông giao diện nó rõ ràng v
Đăng ngày :30.05.2018 / 20:10 #6
luongkhactu
luongkhactu
Active Member
Code ok mà sao mấy bác trên kêu giao diện k rõ ràng nhỉ
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Đăng ngày :30.05.2018 / 21:45 #7
DungKonz
DungKonz
Active Member
[Hoàng Văn Dũng Đzai :))]
Trích dẫn: nhan000777 (2 giờ trước)
~ sao cái ông giao diện nó rõ ràng v
Host Cp11 lỗi giao diện DA lại ok ?
Đăng ngày :30.05.2018 / 21:49 #8
nhan000777
nhan000777
Active Member
Trích dẫn: DungKonz (3 phút trước)
Host Cp11 lỗi giao diện DA lại ok ?
~ host free nó bị lỗi ak
Đăng ngày :30.05.2018 / 22:16 #9
DungKonz
DungKonz
Active Member
[Hoàng Văn Dũng Đzai :))]
Trích dẫn: nhan000777 (28 phút trước)
~ host free nó bị lỗi ak
host mua bên hostingviet free con chim ?
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 15 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ