Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  code check sub token

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :13.05.2018 / 20:40[TOP]
lethetuan
iconlethetuan
Active Member
♥♥♥♥
[BOTVL.COM - BOT LIKE FACEBOOK]
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="box box-danger">
<div class="box-header with-border">
<h2 class="box-title"><b> Kiểm Tra Thông Tin Token</b></h3>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="form-group">
<label> Nhập Access Token</label>

<textarea class="form-control" type="text" id="access_token" placeholder="Nhập List Token, Mỗi Token Xuống 1 Hàng........" rows="8" onchange="submit_load_token();"></textarea>
<p id="result_token"></p>
</div>


<div class="col-lg-4">
<div class="form-group" style="margin-top: 15px;">
<button class="btn btn-success checkbox" id="submit">CHECK THÔNG TIN TOKEN</button>
</div>

</div>
<br/>
<div class="col-md-12">
</footer><table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Số Lượng</th>
<th>Token</th>
<th></th>
<th>Ngôn Ngữ</th>
<th>Sub</th>
<th>Nhóm</th>
<th>Pages</th>

</tr>
</thead>
<tbody id="result"></tbody>
<script>
var LiveToken = new Array();
var ArrayFilter = new Array();

var total = 0, checking = 0;
var liveaccount = 0, dieaccount = 0;
$(document).ready(function() {
$("#log").hide();
$("#submit").click(function() {
var access_token = $("#access_token").val().trim();

total = 0, checking = 0, liveaccount = 0, dieaccount = 0;
LiveToken = new Array();
ArrayFilter = new Array();

$("#liveaccount, #dieaccount").text("");
$("#result").text("");
$("#import").removeAttr('disabled');

if (access_token == "") {
alert("Please input list token!");
} else {
var tbody = "";
var arrAccount = access_token.split(/\n/);
total = arrAccount.length;
$("#checking").text(total);
var stt = 0;
jQuery.each(arrAccount, function(i, token) {
stt += 1;
tbody += "<tr>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold;'>" + stt + "</td>";
tbody += "<td>" + token.substring(0,50) + " .......</td>";
tbody += "<td class='location-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='locale-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='friend-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='group-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='page-" + token + "'></td>";
tbody += "</tr>";
checkToken(token);
});
$("#result").append(tbody);
$("#log").show();
}
})

$('#locale').keyup(function() {
var locale = $(this).val().trim();
if (locale == '') {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale != '');
});
} else {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale == locale);
});
}
LoadFilter(ArrayFilter);
})

$('#import').click(function() {
$(this).attr('disabled', 'disabled');
if (ArrayFilter.length == 0) {
ArrayFilter = LiveToken;
}
$.ajax({
url: "",
type: "POST",
data: "access_token=" + JSON.stringify(ArrayFilter),
success: function (data) {
$('#import').append(' <span class="badge live">'+data+'</span>');
$('#import').removeAttr('disabled');
},
error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
alert("Error! Contact Admin.");
}
});
})
})

function checkToken(token){
$.get('https://graph.facebook.com/v2.3/me?access_token='+token+'&format=json&method=get',
function(dataToken) {
countTotal(token, function(total_friend, total_group, total_page) {
liveaccount++;
$('.live').text(liveaccount);
$('.status-' + token).attr('src', 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Yes_Check_Circle.svg');
$(".locale-" + token).text(dataToken.locale);
if (dataToken.location) {
$(".location-" + token).text(dataToken.location.name);
var l_token1 = new TokenLive(token, dataToken.location.name, dataToken.locale);
} else {
var l_token1 = new TokenLive(token, '', dataToken.locale);
}
$(".friend-" + token).text(total_friend);
$(".group-" + token).text(total_group);
$(".page-" + token).text(total_page);
LiveToken.push(l_token1);
$('#liveaccount').append(token + '|' + total_friend + '|' + total_group + '|' + total_page + '\n');
})

})
.fail(function() {
dieaccount++;
$('.die').text(dieaccount);
$('#dieaccount').append(token + '\n');
$('.status-'+token).attr('src', 'https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/spirit20/system-delete-alt-02.png');
})
}

function countTotal(access_token, callback) {
$.when(
countFriend(access_token),
countGroup(access_token),
countPage(access_token)
)
.done(function(friend, group, page) {
var total_friend = friend[0].summary.total_count;
var total_group = Object.keys(group[0].data).length;
var total_page = Object.keys(page[0].data).length;

console.log();
callback(total_friend, total_group, total_page);
})
}

function countPage(access_token) {
return $.ajax({
url: 'https://graph.facebook.com/v2.3/me/accounts',
timeout: 15000,
type: 'GET',
data: {
access_token: access_token,
debug: 'all',
format: 'json',
limit: 5000,
method: 'get',
pretty: 0,
suppress_http_code: 1
}
})
}

function countGroup(access_token) {
return $.ajax({
url: 'https://graph.facebook.com/v2.3/me/groups',
timeout: 15000,
type: 'GET',
data: {
access_token: access_token,
debug: 'all',
format: 'json',
limit: 5000,
method: 'get',
pretty: 0,
suppress_http_code: 1
}
})
}

function countFriend(access_token) {
return $.ajax({
url: 'https://graph.facebook.com/me/subscribers',
timeout: 15000,
type: 'GET',
data: {
access_token: access_token,
debug: 'all',
format: 'json',
limit: 5000,
method: 'get',
pretty: 0,
suppress_http_code: 1
}
})
}
function LoadFilter(arrayFilter) {
var stt = 0, tbody = '';
$('#liveaccount').text('');
jQuery.each(arrayFilter, function(i, val) {
stt += 1;
tbody += "<tr>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold;'>" + stt + "</td>";
tbody += "<td>" + val.token.substring(0,50) + " .......</td>";
tbody += "<td class='location-" + val.token + "'>"+val.location+"</td>";
tbody += "<td class='locale-" + val.token + "'>"+val.locale+"</td>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold; color: red'><img class='status-" + val.token + "' src='http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Yes_Check_Circle.svg'></td>";
tbody += "</tr>";
$('#liveaccount').append(val.token + '\n');
});
$("#result").text("");
$("#result").append(tbody);
$('.live').text(arrayFilter.length);
}

function TokenLive(token, location, locale) {
this.token = token;
this.location = location;
this.locale = locale;
}
//
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!</script></table></div></div></div></div></div></div></body>

</div>
</section>
share cho anh em cần
Đăng ngày :15.05.2018 / 22:08 #1
theloi
theloi
Active Member
đã thử và không dùng đc
Đăng ngày :28.05.2018 / 19:52 #2
yennhimeo
yennhimeo
Active Member
Không được mong được fix.

Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 3 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ