Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Share Code Curl Like Facebook 2018 Update new

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :04.05.2018 / 13:12[TOP]
vuquangtu2000
vuquangtu2000
Active Member
Bác nào mua curl like nhanh ibx fb :
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!

HDSD:
-Tạo file xxx.php
-Up hosting
- Chạy cron file xxx.php ( 10-15p/lần chánh block )

Code Curl:
?php
/curl like by Vũ Quang Tú
<?php
set_time_limit(0);
error_reporting(0);

class tu
{
public $token;
public $id;
private function Submit($url,$fields){
$random_IP = "".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255);
$userAgents=array(
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; chromeframe/11.0.696.57)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.4; InfoPath.3; SV1; .NET CLR 3.1.76908; WOW64; en-US)",
"Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; WIndows NT 9.0; en-US))",
"Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 7.1; Trident/5.0)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; MS-RTC LM 8; Zune 4.7)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; MS-RTC LM 8; Zune 4.7",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:21.0) Gecko/20130326 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130331 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130330 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20130328 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en-GB) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; Debian; pl) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; zh-cn) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; fi) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; ru-ru) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; ko-kr) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; it-it) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; HTC-P715a; en-ca) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/534.1+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-au) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.9 Safari/536.5",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.36 Safari/536.5",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1062.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1062.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1061.1 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1061.1 Safari/536.3"
);
$random = rand(0,count($userAgents)-1);
$field_string = http_build_query($fields);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,false);
curl_setopt($ch,CURLOPT_FRESH_CONNECT,true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,array("REMOTE_ADDR: $random_IP", "HTTP_X_FORWARDED_FOR: $random_IP"));
curl_setopt($ch,CURLOPT_TCP_NODELAY,true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_REFERER,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $userAgents[$random]);
curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEFILE,'logvip.txt');
curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEJAR,'logvip.txt');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($field_string));
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$field_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$body = curl_exec($ch);
if(!curl_errno($ch)){
$info = curl_getinfo($ch);
$redir = $info['redirect_url'];
$code = $info['http_code'];
curl_close($ch);
return $body." <br>Mã Ph?n H?i = ".$code."";
}
unlink("log.txt");
curl_close($ch);
}
private function show($site){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'haideptrai');
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 40);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "log.txt");
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $site);
ob_start();
return curl_exec ($ch);
ob_end_clean();
curl_close ($ch);
}

private function tudz()
{
$login = 'http://hacklike24h.net/login.php';
$data = array('token'=>$this->token,);
$this->Submit($login,$data);
$post = 'http://hacklike24h.net/autolike/send-likes.php';
$data = array('id_post'=>$this->id,'likes'=>300,'submit'=>'Hack LIKE',);
echo $this->Submit($post,$data);

}
public function run()
{
ignore_user_abort(true);
while (@ob_end_flush());
ob_implicit_flush(true);
$this->tudz();
}
}
$limit = '100000000000';
$uid = "100013662883605"; Thay ID của bạn vào dây
$tk = array("",
""EAAAAAYsX7TsBAKkBLI4gj2jSAvcFJki7OvHNBmGqd2xE6wW6tk3bLJFTHZCl5oFWMQhsMVBqgtSqrHBgwJc9FYQfBdjjZBzlYAlI4WKyzbvrSL6toXvhwlaLjglX047znBQ0WROiUFBgjhOoKTQrvKNlQIZCdyOCyTw9Ethaf4mRXxHq3OctQZCKc4ZBU39PI1M703ITaD2Vp1cuR8Uc", bỏ Token vô dây

",


);
$token = $tk[rand(0,5)];
echo $token;
$feed=json_decode(file_get_contents('https://graph.fb.me/'.$uid.'/feed?access_token='.$token.'&limit=1'),true);
$idstt = $feed['data'][0]['id'];
$stt = explode("_", $idstt);
$idstt= $stt[1];
$sllike = $feed['data'][0]['likes']['count'];
echo $idstt;
if($sllike < $limit)
{
$try = new tu;
$try->token = $token;
$try->id = $idstt;
$try->run();
}
?>
?>
Đăng ngày :04.05.2018 / 13:13 #1
toquangthang
toquangthang
Active Member
: thank
Đăng ngày :04.05.2018 / 13:33 #2
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]

Đăng ngày :04.05.2018 / 13:55 #3
Vgtran347
Vgtran347
Active Member
♥♥♥
[ZEO-V]


chỉ tổ cúng token cho nó thôi
Đăng ngày :04.05.2018 / 14:50 #4
vuquangtu2000
vuquangtu2000
Active Member
Trích dẫn: Vgtran347 (56 phút trước)


chỉ tổ cúng token cho nó thôi
Cẹc nhé
Đăng ngày :04.05.2018 / 14:52 #5
vuquangtu2000
vuquangtu2000
Active Member
Trích dẫn: toquangthang (2 giờ trước)
: thank
đây nhé bro
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Đăng ngày :04.05.2018 / 14:58 #6
Tranquytai
Tranquytai
Active Member
Mất acc là có cười lăn lộn

Đăng ngày :04.05.2018 / 15:09 #7
Paulanons
Paulanons
Active Member
♥♥♥♥
[Best]
Vote band

Đăng ngày :04.05.2018 / 15:17 #8
dercermermai
dercermermai
Active Member
[DuongNguyen.Net]
Trích dẫn: Paulanons (8 phút trước)
Vote band
Cùng ý kiến với thằng trên

Đăng ngày :04.05.2018 / 20:03 #9
2403htn
2403htn
Active Member
vote ban

Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 14 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ