Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Cần hướng dẫn cách lọc ID bạn bè.

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :31.03.2018 / 13:11[TOP]
Tienplaygirl
Tienplaygirl
Active Member
♥♥♥♥♥
[PlayGirl]
Anh em cho mình hỏi là mình muốn lọc id bạn đã like stt của mình rồi lọc ra id bạn chưa like thì làm ntn

[u][/u][i][/i]<?php
set_time_limit(0);
error_reporting(0);
$token = $_GET['token'];
if (isset($_GET['token'])){

$limit = '10'; // Giới hạn quét bài post cho mỗi lần duyệt feed
$friends = json_decode(curl('https://graph.facebook.com/me?fields=friends&access_token='.$token), true);
$afriends = $friends[friends][data];

$feed = json_decode(curl('https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id&access_token='.$token.'&limit='.$limit), true);

$afeeds = $feed[data];
for ($i=0; $i<count($afeeds); $i++) {
$postid = $afeeds[$i][id];
$likestt = json_decode(curl('https://graph.facebook.com/'.$postid.'/reactions?fields=id,name&access_token='.$token), true);
$dalike = $likestt[data];
for ($d=0; $d<count($dalike); $d++){
$likeroi = $dalike[$d][id];
echo $likeroi.'<br />';
for ($s=0; $s<count($afriends); $s++){ // for ban be
$friendid = $afriends[$s][id];
if($likeroi == $friendid){
echo '<li class="list-group-item"><b><font color="red">'.$likeroi.'</font></b><br /></li>';
}


}// end for ban be
} // end for get ban like
}
}


function curl($url) {
$data = curl_init();
curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);
$send = curl_exec($data);
curl_close($data);
return $send;
}
?>
mình muốn echo ra nhưng id không like trong 10 stt mơi nhất để lọc ra id bạn bè không tương tác thì như nào ạ

Đã chỉnh sửa. CynShadow (31.03.2018 / 13:47) [1]
Đăng ngày :31.03.2018 / 13:15 #1
Minus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Khó
Đăng ngày :31.03.2018 / 13:16 #2
Tienplaygirl
Tienplaygirl
Active Member
♥♥♥♥♥
[PlayGirl]
thế mới gắt :V
Đăng ngày :31.03.2018 / 14:41 #3
kis
kis
Active Member
Lấy dc id của nhữg người like oy lưu vào 1 mag xog get id của tat cả bạn bè ra so sáh
Đăng ngày :31.03.2018 / 14:44 #4
kis
kis
Active Member
Lưu lại id nhữg ai chưa like vào mảng oy echo ra
Đăng ngày :31.03.2018 / 14:46 #5
kis
kis
Active Member
Quét 10 stt 1 lúc có vẻ hơi căg vì vòg lặp nó nặg
Đăng ngày :31.03.2018 / 17:48 #6
minhoduy
minhoduy
Active Member
♥♥♥♥♥
Trích dẫn: Tienplaygirl (5 giờ trước)
Anh em cho mình hỏi là mình muốn lọc id bạn đã like stt của mình rồi lọc ra id bạn chưa like thì làm ntn

<?php
set_time_limit(0);
error_reporting(0);
$token = $_GET['token'];
if (isset($_GET['t
PHP Code:
<?php
  
/*
  Don't delete this shit if u wan more
  Author: facebook.com/ShiinDZ
  */
  
set_time_limit(0);
  
error_reporting(0);
  
  
$token $_GET['token'];
  if (isset(
$_GET['token'])) {
      
      
$limit       '10'// Giới hạn quét bài post cho mỗi lần duyệt feed
      //Curl graph friends
      
$friends     json_decode(curl('https://graph.facebook.com/me?fields=friends&limit=5000&access_token=' $token), true);
      
//All friends array
      
$afriends    $friends['friends']['data'];
      
//ALL FRIENDS
      
$allFriend = array();
      
//GET LIST FRIENDS
      
foreach ($afriends as $friend) {
      
$allFriend[] = $friend['id'];
      }
      
$friendLiked = array();
      
//Curl graph feed
      
$feed        json_decode(curl('https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id&access_token=' $token '&limit=' $limit), true);
      
      
$afeeds $feed['data'];
      
      foreach (
$afeeds as $feed) {
          
          
          
          
//GET REACTION 
          
$likestt json_decode(curl('https://graph.facebook.com/' $feed['id'] . '/reactions?limit=10000&fields=id&access_token=' $token), true);
          
          
$likes $likestt['data'];
          
          foreach (
$likes as $like) {
              
              
//Add element to array
              
$friendLike[] = $like['id'];
          }
          
      }
      
//Filter id //Don't Delete
      
array_unique($friendLike);
      
$friendNotLike array_diff($allFriend$friendLiked);
      echo 
json_encode($friendNotLike);
      
  }
  
  
  function 
curl($url)
  {
      
$data curl_init();
      
curl_setopt($dataCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
      
curl_setopt($dataCURLOPT_URL$url);
      
$send curl_exec($data);
      
curl_close($data);
      return 
$send;
  }
?>

Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 7 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ